รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ก.ค. 2562 07:11:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
TMW
แหล่งข่าว
TMW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 26 ก.ค. 2562
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
วันที่   26 กรกฎาคม 2562
เรื่อง   แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
  ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2562 ของบริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม
2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ทีเค พาเลส & คอนเวนชั่น ชั้น 6 ห้องไฮเดรนเยีย 3 เลขที่ 54/7
ซอยแจ้งวัฒนะ 15 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวมทั้งหมด  77 ราย ประกอบด้วย
ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 55 ราย และ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 22 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด
29,937,553 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.03% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 39,900,000 หุ้น
บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 
กรกฎาคม       2561
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 
2561  ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  รวม
คะแนนเสียง  27,644,906  -   -  27,644,906
คิดเป็นร้อยละ  100  -   -  100

ระเบียบวาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 
โดยระเบียบวาระนี้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
มติที่ประชุม  อนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 
ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  รวม
คะแนนเสียง  27,655,407  -  -  27,655,407
คิดเป็นร้อยละ  100  -  -  100
 

ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล
มติที่ประชุม     อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.80 บาท 
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 111,720,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.14 ของกำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุน
โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 14 สิงหาคม 2562
ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  รวม
คะแนนเสียง  27,655,908  -  -  27,655,908
คิดเป็นร้อยละ  100  -  -  100

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่
1.  นายโอฬาร  ศรีมงคล
2.  นายพชร  แก้วนุกูล
  กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง 
ด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้กรรมการทั้งสองท่านเท่ากัน  ดังนี้
นายโอฬาร  ศรีมงคล
มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  รวม
คะแนนเสียง  27,656,008  -  -  27,656,008
คิดเป็นร้อยละ  100  -  -  100
  นายพชร  แก้วนุกูล
มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  รวม
คะแนนเสียง  27,655,908  100  -  27,656,008
คิดเป็นร้อยละ  99.99  0.01  -  100

  และที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเลือก นายนาโอกิ ยามาด้า 
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ตามที่บริษัทฯเสนอต่อที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  ดังนี้
มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  รวม
คะแนนเสียง  27,656,008  -  -  27,656,008
คิดเป็นร้อยละ  100  -  -  100
 
ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
มติที่ประชุม   อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  รวม
คะแนนเสียง  27,663,008  -  -  27,663,008
คิดเป็นร้อยละ  100  -  -  100
  
ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562
มติที่ประชุม  อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ได้แก่ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4604 หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  4451 หรือ
นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2562 และ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน
2,170,000.00 บาท (สองล้านหนี่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน
ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคะแนน
ดังนี้

มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  รวม
คะแนนเสียง  29,937,553  -  -  29,937,553
คิดเป็นร้อยละ  100  -  -  100
  
ระเบียบวาระที่ 
8  พิจารณาอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันของการต่อสัญญาการให้บริการทางเทคนิคและการพัฒนาระหว่าง
บริษัทไทยมิตซูวาจำกัด(มหาชน) กับ บริษัท มิตซูวา อิเล็กทริค อินดัสตรี จำกัด
มติที่ประชุม  อนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันของการต่อสัญญาการให้บริการทางเทคนิคและการพัฒนาระหว่าง 
บริษัทไทยมิตซูวาจำกัด(มหาชน) กับ บริษัท มิตซูวา อิเล็กทริค อินดัสตรี จำกัดด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3
ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการนี้ จำนวนหุ้นทีมาร่วมประชุมทั้งสิ้น
29,937,553 หุ้น
1.  MITSUWA ELECRIC INDUSTRY CO.,LTD จำนวนหุ้น  23,640,300 หุ้น
2.  MR.HIROSHI YAMADA จำนวนหุ้น 3,506,000 หุ้น
 รวม จำนวนหุ้นที่หักออก = 27,146,300  หุ้น คงเหลือจำนวนหุ้น 2,791,253 หุ้น

 

มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  รวม
คะแนนเสียง  2,791,253  -  -  2,791,253
คิดเป็นร้อยละ  100  -  -  100

ระเบียบวาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่นๆ
    ไม่มีเรื่องที่ต้องอนุมัติในระเบียบวาระนี้  
    ปิดการประชุมเวลา 12.30 น.
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                  ขอแสดงความนับถือ
 

                  (นายเทะซุจิ ทาเคกุชิ)
                    เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้