รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.ค. 2562 20:33:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียน
หลักทรัพย์
PTTGC
แหล่งข่าว
PTTGC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ 01-1200 / 2562               
           
         26 กรกฏาคม 2562


เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุน บริษัท 
โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียน
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    
               
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") (ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โกลบอล 
เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ("GPSC")) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 26
กรกฎาคม 2562 ได้มีมติสนับสนุนแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ GPSC
ซึ่งจะมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ GPSC
ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) นั้น บริษัทฯ
จะดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่บริษัทฯถือหุ้นใน GPSC
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ GPSC จะกำหนดต่อไป

ทั้งนี้รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศสำหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาและจำหน
่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                  ขอแสดงความนับถือ


         (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้