รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.ค. 2562 17:41:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
TSTH
แหล่งข่าว
TSTH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 26 ก.ค. 2562
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
 ที่ TSTH 041/2562 รม/อณ/ปบ   26 กรกฎาคม 2562

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง     แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18

  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้
1.  อนุมัติงบการเงินประจำปี 2561-2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด   รวมจำนวนหุ้นได้  6,229,763,676  หุ้น    
เห็นด้วย   จำนวน  6,225,131,476  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  99.9256
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  0  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
งดออกเสียง   จำนวน  4,632,200  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0744
บัตรเสีย  จำนวน  0  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
2.  อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2561-2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
จำนวน 3.2 ล้านบาท และการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561-2562
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด   รวมจำนวนหุ้นได้  6,231,190,330  หุ้น    
เห็นด้วย   จำนวน  6,227,965,130  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  99.9482
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  3,115,200  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0500
งดออกเสียง   จำนวน  110,000  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0018
บัตรเสีย  จำนวน  0  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
3.  อนุมัติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 3 คน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 
18 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้  
3.1)   นายปิยุช กุปต้า      ประธานคณะกรรมการ
              ประธานคณะจัดการ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
3.2)   นายธราธร เปรมสุนทร      กรรมการบริษัท
              กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
              
3.3)  นายอาชีช อนุปัม      กรรมการบริษัท
              กรรมการจัดการ
              กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน    
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :
นายปิยุช กุปต้า
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด   รวมจำนวนหุ้นได้  6,231,191,352  หุ้น    
เห็นด้วย   จำนวน  6,230,420,752  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  99.9876
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  560,600  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0090
งดออกเสียง   จำนวน  210,000  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0034
บัตรเสีย  จำนวน  0  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
          
นายธราธร เปรมสุนทร
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด   รวมจำนวนหุ้นได้  6,231,191,352  หุ้น    
เห็นด้วย   จำนวน  6,230,314,152  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  99.9859
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  667,200  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0107
งดออกเสียง   จำนวน  210,000  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0034
บัตรเสีย  จำนวน  0  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
          
นายอาชีช อนุปัม
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด   รวมจำนวนหุ้นได้  6,231,191,352  หุ้น    
เห็นด้วย   จำนวน  6,230,531,152  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  99.9894
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  560,200  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0090
งดออกเสียง   จำนวน  100,000  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0016
บัตรเสีย  จำนวน  0  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
4.  อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562-2563 (1 เมษายน 2562 - 31 มีนาคม 2563) 
ในอัตราไม่เกินกว่าปีที่ผ่านมา ดังนี้
    ค่าตอบแทน  เบี้ยประชุม
    (บาทต่อปี)  (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท  ประธาน  630,000  42,000
  รองประธาน  525,000  21,000
  กรรมการ  472,500  21,000
คณะกรรมการตรวจสอบ  ประธาน  168,000  15,750
  กรรมการ  115,500  10,500
คณะจัดการ  ประธาน  0  15,750
  กรรมการ  0  10,500
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ  ประธาน  150,000  15,750
พิจารณาผลตอบแทน  กรรมการ  75,000  10,500
คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและ  ประธาน  150,000  15,750
ความยั่งยืน  กรรมการ  75,000  10,500

ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด   รวมจำนวนหุ้นได้  6,231,411,352  หุ้น    
เห็นด้วย   จำนวน  6,230,644,152  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  99.9877
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  560,200  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0090
งดออกเสียง   จำนวน  207,000  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0033
บัตรเสีย  จำนวน  0  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
5.  อนุมัติแต่งตั้งนางสาววราภรณ์ วรธิติกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474) หรือ นายวิเชียร 
กิ่งมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977) หรือ นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4843) จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์สเฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีของปี 2562-2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 และสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562-2563 เป็นจำนวนเงิน 4,049,235 บาท
ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2561-2562 (1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2562)
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง :
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด   รวมจำนวนหุ้นได้  6,231,411,352  หุ้น    
เห็นด้วย   จำนวน  6,228,089,152  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  99.9467
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  560,200  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0090
งดออกเสียง   จำนวน  2,762,000  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0443
บัตรเสีย  จำนวน  0  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ


  ขอแสดงความนับถือ
  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


  (นายราจีฟ มังกัล)
  กรรมการผู้จัดการใหญ่


สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 02-937-1000 ต่อ 3210/3111/3156
โทรสาร 02-937-1224
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้