รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.ค. 2562 17:37:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
หลักทรัพย์
TSTH
แหล่งข่าว
TSTH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2020
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 30 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ                      :
ที่ TSTH 040/2562 รม/อณ/ปบ              26 กรกฎาคม 2562

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง   ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 1 ของปีการเงิน 2563 (เมษายน-มิถุนายน 2562)

       บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ขอชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 1
ของปีการเงิน 2563 (เมษายน-มิถุนายน 2562) ดังนี้

1.  ผลการดำเนินงาน
ประเทศไทยยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก 
ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเล็กน้อยในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นการขาดดุลครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2557
การขาดดุลส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจ่ายเงินปันผลจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศและความต้องการท่องเที่ยวที่ล
ดลงไปตามฤดูกาล สถานการณ์ทางการเมืองยังคงอยู่ในความสนใจ ทั้งเรื่องการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
และการผ่านงบประมาณประจำปี 2563 ประเทศไทยยังคงเผชิญกับการชะลอตัวของการบริโภคภายในประเทศ การส่งออก
และการท่องเที่ยว
เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นรวมทั้งเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคที่อ่อนแอลงจากความขัดแย้งทางการค้า

อุปสงค์ของภาคการก่อสร้างในประเทศยังคงตกต่ำ 
ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยังมีไม่มากนัก
การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับโครงการสาธารณูปโภคยังคงเบาบางเช่นกัน ในขณะเดียวกัน
อุปทานที่เกิดจากผู้ผลิตจากเตาหลอมเหนี่ยวนำไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ราคาวัตถุดิบในต่างประเทศ เช่น
แร่เหล็กและเศษเหล็กยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากปริมาณที่มีจำกัด
ส่งผลต่อกำไรของผู้ผลิตจากเตาหลอมไฟฟ้าซึ่งอยู่ในสภาวะกดดัน
ซึ่งสามารถชดเชยได้จากราคาของแท่งถ่านอิเลคโทรดในตลาดต่างประเทศซึ่งส่งสัญญาณที่ลดลงจากปริมาณแท่งถ่านอิ
เลคโทรดที่เพิ่มขึ้นในประเทศจีน

ปริมาณการขายของบริษัทในไตรมาสนี้อยู่ที่ 299,000 ตัน ซึ่งใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน 
ในขณะที่รายได้จากการขายต่ำกว่าไตรมาสก่อนสะท้อนถึงราคาสินค้าที่ลดลงจากความเชื่อมั่นของตลาดที่ลดลง

มูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงจากไตรมาสก่อน 52 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเหล็กแท่ง 
จำนวนวันในการขายสินค้าปรับตัวดีขึ้นเป็น 46 วัน เมื่อสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2562 เปรียบเทียบกับ 47 วัน
เมื่อสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2562 ลูกหนี้การค้ามีอายุการเก็บหนี้ 13 วัน ลดลงจาก 15 วันในเดือนมีนาคม 2562
ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนและปีก่อน
1.1  รายได้จากการขาย
ปริมาณการขายสินค้าในไตรมาสนี้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน ในขณะที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปริมาณการขายเหล็กเส้นก่อสร้างในประเทศเพิ่มขึ้น
ซึ่งส่วนหนึ่งชดเชยกับปริมาณการส่งออกที่ลดลง

รายได้จากการขายในไตรมาสนี้อยู่ที่ 5,420 ล้านบาท ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
โดยปริมาณขายที่เพิ่มสูงขึ้นถูกชดเชยด้วยราคาสินค้าที่ลดต่ำลง

1.2  กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
บริษัทรายงานผลกำไร 44 ล้านบาทในไตรมาสนี้ เทียบกับขาดทุน (93) ล้านบาทในไตรมาสก่อน 
เนื่องจากราคาเศษเหล็กและต้นทุนการแปลงสภาพลดลง ขาดทุนจากผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทลดลง
และรายได้จากการชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากการระเบิดของเตาหลอมไฟฟ้าที่ SCSC เมื่อปีที่แล้ว
ได้ชดเชยบางส่วนกับการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยเมื่
อพนักงานเกษียณอายุ
กำไรจำนวน 44 ล้านบาทในไตรมาสนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับกำไร 75 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
เกิดจากราคาขายสินค้าลดลง
ขาดทุนจากผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทเทียบกับกำไรในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
และการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยเมื่อพนักงานเกษียณอ
ายุ บางส่วนหักกลบกับปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่วนใหญ่มาจากการขายในประเทศ
และรายได้จากการชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากการระเบิดของเตาหลอมไฟฟ้าที่ SCSC

2.  ฐานะการเงิน
2.1  สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 246 ล้านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2562 
เนื่องจาก
-  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 315 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการส่งออกในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน
-  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 37 ล้านบาท
-  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง (66) ล้านบาท เนื่องจากค่าเสื่อมราคา
-  สินค้าคงเหลือลดลง (52) ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเหล็กแท่ง
2.2  หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 246 ล้านบาท จากวันที่ 31 
มีนาคม 2562 เนื่องจาก
-  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 193 ล้านบาท
-  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 65 ล้านบาท 
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยเมื
่อพนักงานเกษียณอายุ
-  กู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนลดลง (68) ล้านบาท
-  ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 31 ล้านบาท จากกำไรสุทธิประจำไตรมาส
  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                ขอแสดงความนับถือ
               บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
                (นายราจีฟ มังกัล)
                    กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 02-937-1000 ต่อ 3111/3156/3210
โทรสาร 02-937-1224
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้