รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.ค. 2562 13:22:00
หัวข้อข่าว
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก
หลักทรัพย์
BCP
แหล่งข่าว
BCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 7/2562 วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นายสุทธิ สุโกศล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 แทน นายจรินทร์ จักกะพาก กรรมการที่ลาออก
ตามข้อเสนอของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้