รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.ค. 2562 13:05:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการขยายระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
หลักทรัพย์
SKY
แหล่งข่าว
SKY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 มี.ค. 2562
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 50,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 50,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : บริษัท เรย์ เทล โฮลดิ้ง จำกัด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 50,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 9.21
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 12.00
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (แก้ไข)           : วันที่ 24 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2562
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 50,000,000
(หุ้น)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้