รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.ค. 2562 22:01:00
หัวข้อข่าว
แจ้งราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ (Offering Price) และวิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุน DIF
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ห้ามมิให้แจกจ่ายหรือเผยแพร่เอกสารนี้หรือสำเนาของเอกสารนี้ 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศมาเลเซีย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศเนเธอร์แลนด์
หรือในประเทศอื่นใดที่การแจกจ่ายหรือการเผยแพร่เอกสารนี้หรือสำเนาของเอกสารนี้อาจเป็นการกระทำที่ผิดกฎหม
ายหรือเป็นแจกจ่ายหรือเผยแพร่ต่อหรือเพื่อบัญชีหรือเพื่อประโยชน์ของ "บุคคลอเมริกัน"

จท. 11-620250                  25 กรกฎาคม 2562

เรื่อง   แจ้งราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ (Offering Price) 
และวิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (Digital
Telecommunications Infrastructure Fund หรือ DIF)

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนได้มีการแจ้งการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่
มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหน
่วยลงทุนใหม่ (Record Date) ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด
หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจส่งผลเป็นการกระทำการที่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ
โดยกองทุนหรือบริษัทจัดการ หรือจะเป็นผลให้บริษัทจัดการต้องมีภาระหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ
เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายไทย
(ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเรียกว่า "ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ")
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจะมีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ในอัตราส่วนเท่ากับ 9.40
หน่วยลงทุนเดิม ต่อ 1 หน่วยลงทุนใหม่
และมีการแจ้งรายละเอียดวันที่เริ่มขึ้นเครื่องหมายเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื
้อหน่วยลงทุนใหม่ (XB) และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่
(Record Date) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 แล้วนั้น

บัดนี้ บริษัทจัดการมีความประสงค์ที่จะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ (Offering
 Price) และวิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ (Offering Price)  15.90 บาทต่อหน่วย
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายทั้งหมด  ไม่เกิน 1,050,000,000 หน่วย
อัตราส่วนสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ  9.40 หน่วยลงทุนเดิม ต่อ
 1 หน่วยลงทุนใหม่
วันที่เริ่มขึ้นเครื่องหมายเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ 
(XB)  2 สิงหาคม 2562
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ (Record Date)   5 สิงหาคม 2562
มูลค่ารวมของหน่วยลงทุนที่เสนอขายทั้งหมด  ไม่เกิน 15,800,000,000 บาท

โดยวิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภท
ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ*  วันที่จองซื้อ  ราคาจองซื้อหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ
ประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ยกเว้นบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("ทรู") 
และบริษัทย่อยของทรู (รวมเรียกว่า "กลุ่มทรู")  ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลาทำการ
จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 23 สิงหาคม 2562
ของสำนักงานและสาขาของผู้แทนจำหน่ายหน่วยลงทุน  จะต้องชำระราคาเงินค่าจองซื้อที่ราคาเสนอขาย 15.90
บาทต่อหน่วย
ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิประเภทนักลงทุนสถาบัน Custodian และกลุ่มทรู  ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 
2562 ระหว่างเวลาทำการ จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 23 สิงหาคม 2562
ของสำนักงานผู้แทนจำหน่ายหน่วยลงทุน  จะต้องชำระราคาเงินค่าจองซื้อที่ราคาเสนอขาย 15.90 บาทต่อหน่วย
หมายเหตุ
* 
โดยกระบวนการการจองซื้อและการประกาศราคาเสนอขายเป็นกระบวนการที่ไม่ได้ขัดต่อเกณฑ์การจัดสรรของสำนักงานคณ
ะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.")

ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะคืนเงินหรือดำเนินการให้ผู้แทนจำหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละราย (ตามแต่กรณี)
คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน พร้อมด้วยผลประโยชน์ใด ๆ
ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่จองซื้อผ่านผู้แทนจำหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละราย
โดยผู้จองซื้อหน่วยลงทุนสามารถเลือกวิธีการรับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนคืนได้ 2 วิธี ดังนี้
(โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน)

1.  การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 7 วัน
ทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย (วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย หมายถึงวันที่
23 สิงหาคม 2562) หรือ
2.  ชำระเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค 
ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ
และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหรือฐานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 10
วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย (23 สิงหาคม 2562)
โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร
(ถ้ามี)

ทั้งนี้ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่และวิธีการจองซื้
อได้ในเอกสารเกี่ยวกับการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ที่จะได้จัดส่งและหนังสือชี้ชวน
โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งข้อมูลการเผยแพร่และนำส่งหนังสือชี้ชวนแก่สำนักงาน ก.ล.ต.
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป

อนึ่ง บริษัทจัดการได้แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลของกองทุนจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ในอัตราหน่วยละ 0.3469 บาทและกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 28 สิงหาคม 2562
รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ จท. 11-620249 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิที่ใช้สิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่จากการเสนอขายครั้
งนี้ จะไม่ได้รับเงินปันผลในส่วนของหน่วยลงทุนใหม่ที่จองซื้อดังกล่าวจากการจ่ายเงินปันผลของกองทุน
กล่าวคือจำนวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ คือจำนวนทั้งสิ้น 9,637,943,054 หน่วย
ซึ่งไม่รวมหน่วยลงทุนที่ออกใหม่สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ของกองทุน

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองซื้อและการจัดสรร
หน่วยลงทุนต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงราคาเสนอขาย สัดส่วนหรือจำนวนการจัดสรรที่ระบุไว้ข้างต้น 
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อให้การเสนอขายประสบความสำเร็จ โดยจะประกาศผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และ/หรือ
สื่อวิทยุ และ/หรือ
สื่อโทรทัศน์ สำนักงานของบริษัทจัดการ ผู้จัดการผู้แทนจำหน่ายหน่วยลงทุน รวมทั้งเว็บไซต์ 
www.digital-tif.com และเว็บไซต์ www.sec.or.th และ ฝ่าย Investment Advisory ของบริษัทจัดการ โทร 02
777 7777 กด 0 กด 6 (เท่าที่จะสามารถดำเนินการได้)

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น 
และไม่ถือเป็นคำเชิญชวนหรือคำเสนอเพื่อให้ได้มา ให้ซื้อ หรือจองซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ
การแจกจ่ายเอกสารนี้ในประเทศใด ๆ นอกจากประเทศไทยนั้นอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมาย
บุคคลใดที่ครอบครองเอกสารนี้ควรตระหนักถึงและศึกษาข้อจำกัดทางกฎหมายดังกล่าว
การไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดทางกฎหมายเหล่านั้นอาจส่งผลเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศ
ใด ๆ ซึ่งกองทุนและบริษัทจัดการนั้นขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

เอกสารนี้ไม่ถือเป็นหรือเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายหรือคำเชิญชวนให้ซื้อหรือจองซื้อหลักทรัพย์ในประเทศสห
รัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศมาเลเซีย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแอฟริกาใต้
หรือประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือต่อหรือเพื่อบัญชีหรือเพื่อประโยชน์ของ "บุคคลอเมริกัน" ทั้งนี้
หลักทรัพย์ที่อ้างถึงในเอกสารนี้มิได้มีการจดทะเบียนและจะไม่มีการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ขอ
งสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ")
และจะไม่ถูกเสนอขายหรือจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา หรือต่อหรือเพื่อบัญชีหรือเพื่อประโยชน์ของ
"บุคคลอเมริกัน" เว้นแต่การเสนอขายหรือจำหน่ายที่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ
หรือเป็นการเสนอขายหรือจำหน่ายภายใต้ข้อยกเว้นหรือภายใต้ธุรกรรมที่มิต้องจดทะเบียนภายใต้ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ นอกจากนี้
กองทุนและบริษัทจัดการไม่มีเจตนาที่จะจดทะเบียนส่วนหนึ่งส่วนใดของหลักทรัพย์ที่อ้างถึงในเอกสารนี้ภายใต้
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือทำการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในสหรัฐอเมริกา
หรือประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย
  
ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่อ้างถึงในเอกสารนี้จะถูกเสนอขายตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด(นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 14 พ.ค. 2562
จัดสรรให้กับ                    : - ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยเดิมของกองทุน/ทรัสต์
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย (หน่วย)           : 1,050,000,000
อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)                : 9.40 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย) (เพิ่มเติม)           : 15.90
วันจองซื้อและชำระค่าหน่วยลงทุน (เพิ่มเติม)         : วันที่ 20 ส.ค. 2562 ถึงวันที่ 23 ส.ค. 2562
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิในการ       : 05 ส.ค. 2562
จองซื้อหน่วยลงทุน(Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ (XB)           : 02 ส.ค. 2562
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
อนึ่ง บริษัทจัดการได้แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลของกองทุนจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ในอัตราหน่วยละ 0.3469 บาทและกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 28 สิงหาคม 2562
รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ จท. 11-620249 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิที่ใช้สิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่จากการเสนอขายครั้
งนี้ จะไม่ได้รับเงินปันผลในส่วนของหน่วยลงทุนใหม่ที่จองซื้อดังกล่าวจากการจ่ายเงินปันผลของกองทุน
กล่าวคือจำนวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ คือจำนวนทั้งสิ้น 9,637,943,054 หน่วย
ซึ่งไม่รวมหน่วยลงทุนที่ออกใหม่สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ของกองทุน

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองซื้อและการจัดสรร
หน่วยลงทุนต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงราคาเสนอขาย สัดส่วนหรือจำนวนการจัดสรรที่ระบุไว้ข้างต้น 
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อให้การเสนอขายประสบความสำเร็จ โดยจะประกาศผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และ/หรือ
สื่อวิทยุ และ/หรือ
สื่อโทรทัศน์ สำนักงานของบริษัทจัดการ ผู้จัดการผู้แทนจำหน่ายหน่วยลงทุน รวมทั้งเว็บไซต์ 
www.digital-tif.com และเว็บไซต์ www.sec.or.th และ ฝ่าย Investment Advisory ของบริษัทจัดการ โทร 02
777 7777 กด 0 กด 6 (เท่าที่จะสามารถดำเนินการได้)

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น 
และไม่ถือเป็นคำเชิญชวนหรือคำเสนอเพื่อให้ได้มา ให้ซื้อ หรือจองซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ
การแจกจ่ายเอกสารนี้ในประเทศใด ๆ นอกจากประเทศไทยนั้นอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมาย
บุคคลใดที่ครอบครองเอกสารนี้ควรตระหนักถึงและศึกษาข้อจำกัดทางกฎหมายดังกล่าว
การไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดทางกฎหมายเหล่านั้นอาจส่งผลเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศ
ใด ๆ ซึ่งกองทุนและบริษัทจัดการนั้นขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

เอกสารนี้ไม่ถือเป็นหรือเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายหรือคำเชิญชวนให้ซื้อหรือจองซื้อหลักทรัพย์ในประเทศสห
รัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศมาเลเซีย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแอฟริกาใต้
หรือประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือต่อหรือเพื่อบัญชีหรือเพื่อประโยชน์ของ "บุคคลอเมริกัน" ทั้งนี้
หลักทรัพย์ที่อ้างถึงในเอกสารนี้มิได้มีการจดทะเบียนและจะไม่มีการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ขอ
งสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ")
และจะไม่ถูกเสนอขายหรือจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา หรือต่อหรือเพื่อบัญชีหรือเพื่อประโยชน์ของ
"บุคคลอเมริกัน" เว้นแต่การเสนอขายหรือจำหน่ายที่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ
หรือเป็นการเสนอขายหรือจำหน่ายภายใต้ข้อยกเว้นหรือภายใต้ธุรกรรมที่มิต้องจดทะเบียนภายใต้ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ นอกจากนี้
กองทุนและบริษัทจัดการไม่มีเจตนาที่จะจดทะเบียนส่วนหนึ่งส่วนใดของหลักทรัพย์ที่อ้างถึงในเอกสารนี้ภายใต้
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือทำการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในสหรัฐอเมริกา
หรือประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย
  
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้