รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.ค. 2562 18:51:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเลื่อนการพิจารณาจ่ายเงินปันผลและ/หรือลดทุนสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF)
หลักทรัพย์
ERWPF
แหล่งข่าว
ERWPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
จท. 11- 620251                    25 กรกฎาคม 2562

เรื่อง  แจ้งเลื่อนการพิจารณาจ่ายเงินปันผลและ/หรือลดทุนสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562
 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF)

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ("บริษัทจัดการ") 
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF)
ขอแจ้งเลื่อนการพิจารณาจ่ายเงินปันผลและ/หรือลดทุนสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
เนื่องจากเงินปันผลและ/หรือลดทุนที่จะประกาศจ่ายจากผลการดำเนินงานดังกล่าวต่ำกว่า 0.10 บาทต่อหน่วย
บริษัทจัดการจะพิจารณาผลการดำเนินงานดังกล่าวรวมกับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะแจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลและ/หรือลดทุน
และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


  ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด(นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้