รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.ค. 2562 09:03:00
หัวข้อข่าว
การปรับย้ายหมวดธุรกิจของ STARK
หลักทรัพย์
STARK
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ/ตลาดรอง         

เรื่อง                        : การปรับย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ
ชื่อบริษัท                      
 - บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK)
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม                  : บริการ
หมวดธุรกิจเดิม                    : สื่อและสิ่งพิมพ์
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่                  : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจใหม่                    : วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
ลักษณะธุรกิจ                     :
วันที่มีผล                      : 25 ก.ค. 2562
______________________________________________________________________