รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.ค. 2562 09:02:00
หัวข้อข่าว
การพิจารณาคุณสมบัติของ STARK และการรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม เริ่มซื้อขายวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
หลักทรัพย์
STARK
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK)
ทุนเดิม (บาท)                    : 323,211,005.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 323,211,005
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 22,166,666,666
ทุนใหม่ (บาท)                    : 22,489,877,671.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 22,489,877,671
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรให้                     : 1. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ 16,500,000,000 หุ้น
 2. Stark Investment Corporation Limited 5,000,000,000 หุ้น3.นายรีวิน เพทายบรรลือ 666,666,666 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 0.60
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : 09 ก.ค. 2562
ลักษณะธุรกิจ                     : STARK ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding 
Company) โดยถือหุ้นในบริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด (PDITL)
ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 99.28% ที่ประกอบธุรกิจหลักผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้าทองแดงและอลูมีเนียม
โดยผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งประเภทการใช้งานได้ ดังนี้
1)  สายไฟฟ้าสำหรับระบบการส่งและจ่ายกระแสไฟฟ้า ได้แก่ สายไฟฟ้าเปลือย สายแรงดันไฟฟ้าปานกลาง 
สายแรงดันไฟฟ้าสูงและสูงพิเศษ โดยสายไฟฟ้าประเภทดังกล่าวนิยมใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบคมนาคม เป็นต้น
2)  สายไฟฟ้าทั่วไป ได้แก่ สายไฟฟ้าสำหรับอาคารทั่วไป สายแรงดันไฟฟ้าต่ำ ซึ่งนิยมใช้ตามอาคารสูง 
ครัวเรือน อาคารที่พักอาศัย เป็นต้น รวมถึง สายโทรศัพท์ สายไฟฟ้าทนไฟและหน่วงไฟ
ซึ่งใช้ในการติดตั้งสายเคเบิ้ล และระบบการสื่อสารโทรคมนาคม
ที่ปรึกษาทางการเงินกรณี Backdoor Listing        : บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 
จำกัด (มหาชน)
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 25 ก.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK) (ชื่อเดิม บริษัท 
สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) (SMM)) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562
ได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการเพื่อรองรับการซื้อและรับโอนธุรกิจใหม่ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการ
 ดังนี้
1)  ปรับโครงสร้างบริษัทเป็น Holding Company โดยตั้งบริษัท เอสเอ็มเอ็มพลัส จำกัด (บริษัทย่อย 99%)
เพื่อรับโอนธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์เดิมและจะขายบริษัทย่อยดังกล่าวให้กับบริษัท เดอะ เบสท์ บุ๊คส์ จำกัด 
ต่อไปเนื่องจากไม่มีนโยบายทำธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์แล้ว
2)  ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท ทีม เอ โฮลดิ้ง 2 จำกัด (TAH2) 
และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ บริษัท เฟ้ลป์ส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
(PDITL) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้าทองแดงและอลูมีเนียม
โดยบริษัทได้ชำระค่าตอบแทนด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 21,500,000,000 หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นของ TAH2
ได้แก่ นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ และบริษัท Stark Investment Corporation Limited (เป็นนิติบุคคลตาม ม.258
 ของนายวนรัชต์) ในราคาหุ้นละ 0.60 มูลค่ารวม 12,900 ล้านบาท
3)  ออกหุ้นเพิ่มทุน 666,666,666 หุ้น ให้กับนายรีวิน เพทายบรรลือ หุ้นละ 0.60 บาท มูลค่ารวม 400 ล้านบาท
 เพื่อนำไปชำระหนี้สถาบันการเงิน
ทั้งนี้รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวมีขนาดรายการร้อยละ 6,656.34 
ตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นที่บริษัทออกเพื่อชำระสินทรัพย์
ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนและเข้าข่ายจดทะเบียนก
ับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม (Backdoor Listing) ซึ่ง STARK ได้ยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ
พิจารณาคุณสมบัติในการเป็นบริษัทจดทะเบียนใหม่และตลาดหลักทรัพย์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหุ้นสามัญของบริษัท
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับบริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์
โดยนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด 3 ราย จำนวน 22,166,666,666 หุ้น
ซึ่งเป็นการเสนอขายในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด มาฝากไว้ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด (Silent Period) แล้ว จำนวน 21,500,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน
666,666,666 หุ้น ได้รับการผ่อนผันการนำฝากหุ้นตามเงื่อนไขผ่อนผันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กำหนดตามที่บริษัทขอมา (รายละเอียดตามสรุปข้อสนเทศของบริษัท)

ทั้งนี้ เพื่อให้หลักทรัพย์ของ STARK 
อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงเห็นควรกำหนดให้หุ้นสามัญและหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ STARK
เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลการเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ TAH2 และบริษัทย่อย 
ได้จากสารสนเทศต่างๆ และสรุปข้อสนเทศที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
______________________________________________________________________