รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.ค. 2562 08:44:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ ECF-W3
หลักทรัพย์
ECF
แหล่งข่าว
ECF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ครั้งที่ 3 (ECF-W3) ครั้งที่ 2 (23 สิงหาคม 2562) (เพิ่ม Template)
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 23 ก.ค. 2562
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : ECF-W3
วันใช้สิทธิ                      : 23 ส.ค. 2562
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 16 ส.ค. 2562 ถึงวันที่ 22 ส.ค. 2562
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 4.9958
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1.0008
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้