รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.ค. 2562 18:07:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ โดยจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ และอัตราส่วนสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนรวม (แก้ไข template)
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ห้ามมิให้แจกจ่ายหรือเผยแพร่เอกสารนี้หรือสำเนาของเอกสารนี้ 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศมาเลเซีย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศเนเธอร์แลนด์
หรือในประเทศอื่นใดที่การแจกจ่ายหรือการเผยแพร่เอกสารนี้หรือสำเนาของเอกสารนี้อาจเป็นการกระทำที่ผิดกฎหม
ายหรือเป็นแจกจ่ายหรือเผยแพร่ต่อหรือเพื่อบัญชีหรือเพื่อประโยชน์ของ "บุคคลอเมริกัน"

ที่ จท. 11 - 620247                22 กรกฎาคม 2562

เรื่อง   แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ โดยจัดสรรให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ 
และอัตราส่วนสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (Digital
Telecommunications Infrastructure Fund หรือ DIF)

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ("กองทุน") 
ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
(Registered Capital) ของกองทุนในจำนวนไม่เกิน 10,500 ล้านบาท (คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท)
และการออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ในจำนวนไม่เกิน 1,050 ล้านหน่วย
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการระดมเงินทุนเพื่อนำมาลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่
4 นั้น บัดนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ")
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุน
ได้พิจารณาและมีความประสงค์ที่จะแจ้งให้ทราบว่าในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ดังกล่าว
กองทุนจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถ
ือหน่วยลงทุนในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ (Record Date)
ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด
หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจส่งผลเป็นการกระทำการที่ขัดต่อกฎหมาย
หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศโดยกองทุน หรือบริษัทจัดการ
หรือจะเป็นผลให้บริษัทจัดการต้องมีภาระหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ
เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายไทย (ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ
ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเรียกว่า "ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ")
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจะมีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ในอัตราส่วนเท่ากับ
9.4 หน่วยลงทุนเดิม ต่อ 1 หน่วยลงทุนใหม่ 
และบริษัทจัดการพิจารณาแล้วและเห็นควรกำหนดวันที่เริ่มขึ้นเครื่องหมายเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
เดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ (XB) ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562
และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ (Record Date) ในวันที่ 5
สิงหาคม 2562

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิอาจแสดงความจำนงที่จะซื้อหน่วยลงทุนใหม่ตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร 
หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ในครั้งนี้ก็ได้
โดยภายหลังจากการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิในรอบแรกแล้ว
กองทุนจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ที่เหลือจากการจองซื้อโดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิดังกล่าว
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิที่แสดงความจำนงที่จะจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจ
ัดสรรตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยหนึ่งรอบหรือจนกว่าจะหมด ทั้งนี้
รายละเอียดการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้เป็นไปตามที่จะกำหนดในเอกสารเกี่ยวกับการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่และห
นังสือชี้ชวนต่อไป ซึ่งเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

บริษัทจัดการจะแจ้งราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ (Offering Price) ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
วันทำการก่อนวันขึ้นเครื่องหมายเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ดั
งกล่าว และแจ้งการเผยแพร่และนำส่งหนังสือชี้ชวนแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงวิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อ
หน่วยลงทุนใหม่ตามความเหมาะสม

อนึ่ง เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น 
และไม่ถือเป็นคำเชิญชวนหรือคำเสนอเพื่อให้ได้มา ให้ซื้อ หรือจองซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ
การแจกจ่ายเอกสารนี้ในประเทศใด ๆ นอกจากประเทศไทยนั้นอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมาย
บุคคลใดที่ครอบครองเอกสารนี้ควรตระหนักถึงและศึกษาข้อจำกัดทางกฎหมายดังกล่าว
การไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดทางกฎหมายเหล่านั้นอาจส่งผลเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศ
ใด ๆ ซึ่งกองทุนและบริษัทจัดการนั้นขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

เอกสารนี้ไม่ถือเป็นหรือเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายหรือคำเชิญชวนให้ซื้อหรือจองซื้อหลักทรัพย์ในประเทศสห
รัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศมาเลเซีย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแอฟริกาใต้
หรือประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือต่อหรือเพื่อบัญชีหรือเพื่อประโยชน์ของ "บุคคลอเมริกัน" ทั้งนี้
หลักทรัพย์ที่อ้างถึงในเอกสารนี้มิได้มีการจดทะเบียนและจะไม่มีการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ขอ
งสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ")
และจะไม่ถูกเสนอขายหรือจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา หรือต่อหรือเพื่อบัญชีหรือเพื่อประโยชน์ของ
"บุคคลอเมริกัน" เว้นแต่การเสนอขายหรือจำหน่ายที่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ
หรือเป็นการเสนอขายหรือจำหน่ายภายใต้ข้อยกเว้นหรือภายใต้ธุรกรรมที่มิต้องจดทะเบียนภายใต้ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ นอกจากนี้
กองทุนและบริษัทจัดการไม่มีเจตนาที่จะจดทะเบียนส่วนหนึ่งส่วนใดของหลักทรัพย์ที่อ้างถึงในเอกสารนี้ภายใต้
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือทำการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในสหรัฐอเมริกา
หรือประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย

ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่อ้างถึงในเอกสารนี้จะถูกเสนอขายตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด


(นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 14 พ.ค. 2562
จัดสรรให้กับ                    : - ผู้ถือหน่วยเดิม
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย (หน่วย)           : 1,050,000,000
อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) (เพิ่มเติม)           : 9.40 : 1
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิในการ       : 05 ส.ค. 2562
จองซื้อหน่วยลงทุน(Record date) (เพิ่มเติม)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุน(XR)        : 02 ส.ค. 2562
(เพิ่มเติม)
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
บริษัทจัดการจะแจ้งราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ (Offering Price) ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
วันทำการก่อนวันขึ้นเครื่องหมายเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ดั
งกล่าว และแจ้งการเผยแพร่และนำส่งหนังสือชี้ชวนแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงวิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อ
หน่วยลงทุนใหม่ตามความเหมาะสม

อนึ่ง เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น 
และไม่ถือเป็นคำเชิญชวนหรือคำเสนอเพื่อให้ได้มา ให้ซื้อ หรือจองซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ
การแจกจ่ายเอกสารนี้ในประเทศใด ๆ นอกจากประเทศไทยนั้นอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมาย
บุคคลใดที่ครอบครองเอกสารนี้ควรตระหนักถึงและศึกษาข้อจำกัดทางกฎหมายดังกล่าว
การไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดทางกฎหมายเหล่านั้นอาจส่งผลเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศ
ใด ๆ ซึ่งกองทุนและบริษัทจัดการนั้นขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

เอกสารนี้ไม่ถือเป็นหรือเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายหรือคำเชิญชวนให้ซื้อหรือจองซื้อหลักทรัพย์ในประเทศสห
รัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศมาเลเซีย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแอฟริกาใต้
หรือประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือต่อหรือเพื่อบัญชีหรือเพื่อประโยชน์ของ "บุคคลอเมริกัน" ทั้งนี้
หลักทรัพย์ที่อ้างถึงในเอกสารนี้มิได้มีการจดทะเบียนและจะไม่มีการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ขอ
งสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ")
และจะไม่ถูกเสนอขายหรือจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา หรือต่อหรือเพื่อบัญชีหรือเพื่อประโยชน์ของ
"บุคคลอเมริกัน" เว้นแต่การเสนอขายหรือจำหน่ายที่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ
หรือเป็นการเสนอขายหรือจำหน่ายภายใต้ข้อยกเว้นหรือภายใต้ธุรกรรมที่มิต้องจดทะเบียนภายใต้ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ นอกจากนี้
กองทุนและบริษัทจัดการไม่มีเจตนาที่จะจดทะเบียนส่วนหนึ่งส่วนใดของหลักทรัพย์ที่อ้างถึงในเอกสารนี้ภายใต้
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือทำการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในสหรัฐอเมริกา
หรือประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้