รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ก.ค. 2562 18:51:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
หลักทรัพย์
STARK
แหล่งข่าว
STARK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 19 ก.ค. 2562

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

บุคคลในวงจำกัด                   
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร            : นายรีวิน เพทายบรรลือ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 666,666,666
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 666,666,666
นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ
 16,500,000,000
 16,500,000,000
Stark Investment Corporation Limited
 5,000,000,000
 5,000,000,000
จำนวนหุ้นที่จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น           : 22,500,000,000
(คงเหลือ) (หุ้น)
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 0.60
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 09 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 09 ก.ค. 2562
จำนวนหุ้นที่ขายได้รวม (หุ้น)               : 22,166,666,666
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 333,333,334

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 22,500,000,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 22,166,666,666
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 333,333,334
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 13,299,999,999.60
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 13,165,059,276.77
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : การออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ มูลค่ารวม 13,300 
ล้านบาท สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1.  บริษัทฯ ได้รับโอนกิจการทั้งหมดของ TAH2 ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ 
และความรับผิดชอบทั้งหมดของ TAH2 ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีในอนาคต ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญจำนวน 397,116 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท ในบริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ
อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ("PDITL") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย TAH2
(หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 99.28 ของทุนจดทะเบียนของ PDITL) และหุ้นสามัญจำนวน 4,900 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในบริษัท พีดีทีแอล เทรดดิ้ง จำกัด ("PDTL Trading")
ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดย TAH2 (หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 49.00
ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ PDTL Trading) มูลค่ารวมทั้งสิ้น 12,900 ล้านบาท
2.  บริษัทฯ ได้รับเงินสดจำนวน 400 ล้านบาท จากนายรีวิน เพทายบรรลือ โดย ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 
บริษัทฯ นำเงินจำนวนดังกล่าว ไปใช้ชำระค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 0.26
ล้านบาท ชำระหนี้สินและดอกเบี้ยคงค้างเดิมของจำนวน 264.80 ล้านบาท และคงเหลือ 134.94 ล้านบาท โดยบริษัทฯ
มีแผนที่จะนำเงินเพิ่มทุนคงเหลือจำนวนดังกล่าว ไปใช้ในการชำระคืนหนี้สินเดิมและดอกเบี้ยคงค้างของ SMM
โดยคาดว่าจะชำระหนี้สินทั้งหมดภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2562
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 134,940,722.83
___________________________________________________________________________________________________


หมายเหตุ                      :
คณะกรรมการบริษัทฯ 
จะดำเนินการนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและลดจำนวนหุ้นสามัญเฉพาะส่วนดัง
กล่าว ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งถัดไป ทั้งนี้
รายละเอียดการดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและลดจำนวนหุ้นสามัญดังกล่าว
ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายชนินทร์ เย็นสุดใจ
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้