รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ก.ค. 2562 16:50:00
หัวข้อข่าว
SET News :ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา ผลิตงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                      ฉบับที่ 
52 /2562
                                            19 กรกฎาคม 
2562

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา 
ผลิตงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา 
จับมือผลิตงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้
และใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของภาคธุรกิจและสังคมไทย

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
สนับสนุนให้มีการผลิตงานวิจัยคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง
ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งจากสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษา
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนผลิตงานวิจัยที่สามารถนำมาต่อยอดการพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ตลาดทุนและเศรษฐกิ
จไทย สอดคล้องวิสัยทัศน์พัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน "To Make the Capital Market 'Work' for Everyone"
ล่าสุดได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา
มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยเพื่อเตรียมให้ธุรกิจและสังคมพร้อมก้าวสู่โลกอนาคต ภายใต้บริบทของความเปลี่ยนแปลง
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน
ความร่วมมือครั้งนี้ยังส่งเสริมการขยายช่องทางการเก็บกลุ่มตัวอย่างวิจัยผ่านระบบที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมู
ลขนาดใหญ่ รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากร และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ  เป็นต้น

นายสรภพ เกียรติพงษ์สาร ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา กล่าวว่าสถาบันฯ 
รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่จะมีโอกาสร่วมขับเคลื่อนงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน
ในระยะแรกจะมุ่งเน้นประเด็นเรื่องการออมและการลงทุน ประเด็นเรื่องความยั่งยืนของภาคธุรกิจและสังคม
โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจยกระดับทักษะด้านการออมการลงทุน
พัฒนาทักษะและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในมิติต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะยาวอย่างยั่งยืน
โดยจะเน้นการใช้ข้อมูลและหลักฐานจากการวิเคราะห์และทดลองในรูปแบบต่างๆ

นอกจากนี้ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา 
ได้ร่วมจัดสัมมนา Capital Market Research Forum หัวข้อ "ประเทศไทยจะรับมืออย่างไรกับแรงงานที่หายไป"
ซึ่งได้รับเกียรติจาก Mr. Stefano Scuratti, Regional Director, APAC Public Policy Consulting, The
Economist Intelligence Unit นำเสนอรายงานพิเศษ เรื่อง "The disappearing workforce? Why countries in
Southeast Asia need to think about fertility rates before it's too late"
ที่ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบจากจำนวนแรงงานที่ลดลง
และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิ
ดขึ้นในอนาคตและการเตรียมรับมือ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

                     "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________