รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ก.ค. 2562 06:42:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
หลักทรัพย์
BLISS
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น(listed)
โดย JUMBO KINGDOM VENTURES LIMITED
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 12/07/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.19% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 20.18% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ทีทีซีแอล(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 15/07/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.37% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 9.67% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. บลิส-เทล(listed)
โดย นาย อัฐ ทองแตง
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 15/07/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 4.07% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 9.02% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. บลิส-เทล(listed)
โดย นางสาว วิอร ทองแตง
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 15/07/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 3.64% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 6.4% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โพลาริส แคปปิตัล(listed)
โดย นาย ทิศชวน นานาวราทร
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 12/07/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.25% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.12% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________