รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ก.ค. 2562 18:02:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ครั้งที่ 4
หลักทรัพย์
BTSGIF
แหล่งข่าว
BTSGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ("กองทุน")
ได้ดำเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนจำนวน 978.172 ล้านบาท โดยลดมูลค่าหน่วยลงทุน 0.169
บาทต่อหน่วยลงทุน คงเหลือเงินทุนจดทะเบียน 60,438.296 ล้านบาท และมีมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุน 10.442
บาท โดยได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันที่ 10 มิถุนายน 2562
และได้จ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 นั้น
  
บริษัทจัดการขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้ยื่นขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนครั้งที่ 4 
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน") เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562
และสำนักงานได้รับทราบการลดเงินทุนจดทะเบียนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม
2562ตามหนังสือของสำนักงานเลขที่ จท-3.154/2562 เรื่อง
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท ครั้งที่ 4

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้