รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ก.ค. 2562 07:15:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2562
หลักทรัพย์
ALUCON
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ไทยประกันภัย(listed)
โดย บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 15/07/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -67.93% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อลูคอน(listed)
โดย TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO., LTD.
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 15/07/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 1.66% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 51.38% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________