รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ก.ค. 2562 19:27:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) และการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผล
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่  485/2562                  วันที่ 17 กรกฎาคม 2562

เรื่อง  แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) 
และการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผล

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ("บริษัท") 
ใคร่ขอแจ้งท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ("กองทุน")
ดังนี้
1.  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน
  บริษัทได้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน 
ซึ่งเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลา
ดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ตามข้อ 22 (1) ของประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 41/2562 ลงวันที่ 25
เมษายน 2562 เพื่อรองรับให้บริษัทสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผลของกองทุน
 โดยมีรายละเอียดแก้ไขโครงการจัดการกองทุน ดังนี้
-  แก้ไขโครงการจัดการกองทุน ในหัวข้อ 28.2 วิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
"(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผล (ก) เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน 
และส่งเช็คดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้กับบริษัทจัดก
าร หรือตามที่อยู่ที่บริษัทจัดการได้รับจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ (ข)
โดยนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้กับบริษัทจัดการหรือตามเลขที่บัญชีเงินฝากที่
บริษัทจัดการได้รับจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการโอนเงินที่เกิดขึ้น
และภาระความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี)
โดยบริษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากจำนวนเงินที่จะส่งให้
ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยน และ/หรือ แก้ไขวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามวิธีการอื่นใดที่นายทะเบียนเห็นสมควร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 
โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดกา
รก่อนวันที่วิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีการปรับเปลี่ยน และ/หรือ แก้ไขจะมีผล"
  
  ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนดังกล่าว จะมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

2.  การอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผล
  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการรับเงินปันผล กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) 
บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนที่ได้รับจาก บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้บริการอยู่ 
เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว
บริษัทจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลตามวิธีการรับเงินปันผลที่ได้รับแจ้ง อย่างไรก็ตาม
หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ระบุวิธีการรับเงินปันผล
บริษัทจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ท่าน
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินปันผล ท่านสามารถติดต่อแก้ไข หรือ 
เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านใช้บริการ
  สำหรับท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยหน่วยลงทุน (Scrip) 
ที่ประสงค์จะให้บริษัทจ่ายเงินปันผลโดยการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของท่าน ท่านสามารถติดต่อแก้ไข
และ/หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมได้ที่ www.phatraasset.com/news 
หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน
หรือ กรุณาติดต่อทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์โทร. 0-2305-9835-7

                    ขอแสดงความนับถือ


  (นายยุทธพล ลาภละมูล)
  กรรมการผู้จัดการ
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง 
ก่อนตัดสินใจลงทุน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้