รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ก.ค. 2562 17:05:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ของ SMM
หลักทรัพย์
STARK
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์                

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ของ SMM
ชื่อบริษัท                      : บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) (SMM)
ชื่อบริษัทเดิม                     : บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทใหม่                     : บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม                  : SMM
ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่                  : STARK
วันที่มีผล                      : 22 ก.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
- ชื่อบริษัทใหม่ (อังกฤษ) STARK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
______________________________________________________________________