รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ก.ค. 2562 08:32:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ RICHY เริ่มซื้อขายวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
หลักทรัพย์
RICHY
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) (RICHY)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,194,116,461.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,194,116,461
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 109,556
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,194,226,017.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,194,226,017
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (RICHY-W1) จำนวน 89,473
 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 109,556 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.22449
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.47
วันใช้สิทธิ                      : 02 ก.ค. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 18 ก.ค. 2562
______________________________________________________________________