รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ก.ค. 2562 08:19:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ TVD เริ่มซื้อขายวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
หลักทรัพย์
mai
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) (TVD)
ทุนเดิม (บาท)                    : 325,178,237.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 650,356,474
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 26,454
ทุนใหม่ (บาท)                    : 325,191,464.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 650,382,928
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TVD-W2) จำนวน 26,402 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 26,454 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.002
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.998
วันใช้สิทธิ                      : 28 มิ.ย. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 18 ก.ค. 2562
______________________________________________________________________