รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ก.ค. 2562 06:51:00
หัวข้อข่าว
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี
หลักทรัพย์
SUPER
แหล่งข่าว
SUPER
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ บจ. 018/2562
17 กรกฎาคม 2562

เรื่อง  แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ 
เอนเนอร์ยี
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
โรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี ("กองทุนฯ") ดังนี้

1.  ลักษณะการเสนอขาย  :  เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
2.  วิธีการจัดสรร  :  Small-lot First สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
3.  จำนวนหน่วยเสนอขาย1  :  ไม่เกิน 515 ล้านหน่วย
4.  ราคาเสนอขาย  :  10.00 บาทต่อหน่วย
5.  จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ  :  2,000 หน่วย ทวีคูณ 100 หน่วย
6.  สถานที่จองซื้อ  :  ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา ยกเว้นสาขาไมโคร
7.  ช่วงเวลาเสนอขาย  :  22-26 และ 30 ก.ค. 62 ในเวลาทำการของสาขาที่เปิดรับจองซื้อ และ 31 ก.ค. 62 
ก่อนเวลา 15.30 น.

หมายเหตุ : 
1จำนวนหน่วยที่เสนอขายสุดท้ายขึ้นอยู่กับผลจากการสำรวจความต้องการซื้อหน่วยลงทุนจากนักลงทุนสถาบัน (Book
 building)

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของกองทุนฯ (http://www.supereif.com) 
และสามารถ ดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยลงทุน
ในครั้งนี้ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายจอมทรัพย์ โลจายะ)
ประธานคณะกรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้