รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.ค. 2562 19:19:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ SVI-W3 ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)
หลักทรัพย์
SVI
แหล่งข่าว
SVI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 15 ก.ค. 2562

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            หลักทรัพย์อื่นๆ                   
เสนอขายให้แก่                    

กรรมการและพนักงาน (ESOP)             
จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (หน่วย)           : 31,000,000
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : SVI-W3
ชื่อหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสวีไอ 
จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ในลักษณะการเสนอขายต่อประชาชนให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)              : 4.44
วันที่จัดสรรหลักทรัพย์                : วันที่ 01 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 14 ก.ค. 2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร/ขายได้ (หน่วย)         : 1,000,000
จำนวนหลักทรัพย์คงเหลือ (หน่วย)            : 30,000,000
การดำเนินการกรณีมีหลักทรัพย์คงเหลือ           : ใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 
26 มีนาคม 2563
___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายฐาภพ คลี่สุวรรณ
ตำแหน่ง                       : เลขานุการบริษัท


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้