รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ก.ค. 2562 12:36:00
หัวข้อข่าว
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
หลักทรัพย์
SUSCO
แหล่งข่าว
SUSCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                  
             วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

เรื่อง    รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอเรียนให้ทราบว่า 
เนื่องจากในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 2562
มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (SUSCO-W1) มาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
จำนวน 5,555 หุ้น หรือจำนวน 5,555 สิทธิ โดยได้รับเงินจำนวน 22,220 บาท ดังนั้นบริษัทฯ
จึงได้นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจทั้งจำนวน


        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                   ขอแสดงความนับถือ


                            
                      .......................................................
                        (ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์)
                           กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้