รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ก.ค. 2562 08:18:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ SMT เริ่มซื้อขายวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
หลักทรัพย์
SMT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน) (SMT)
ทุนเดิม (บาท)                    : 836,478,966.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 836,478,966
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 265
ทุนใหม่ (บาท)                    : 836,479,231.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 836,479,231
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SMT-W1) จำนวน 250 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 265 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.072
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 7.46
วันใช้สิทธิ                      : 28 มิ.ย. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 15 ก.ค. 2562
______________________________________________________________________