รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ก.ค. 2562 16:58:00
หัวข้อข่าว
SET News :ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (AIMCG) เริ่มซื้อขาย 12 ก.ค. นี้
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                     ฉบับที่ 
50/2562
                                          11 กรกฎาคม 2562

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท
 (AIMCG) เริ่มซื้อขาย 12 ก.ค. นี้
 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท มีนโยบายลงทุนใน 
อสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเพื่อการพาณิชย์ ประเภทศูนย์การค้า ไลฟ์สไตล์มอลล์ (Lifestyle Mall)
ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงานและศูนย์การประชุม โดยเข้าลงทุนครั้งแรกในไลฟ์สไตล์มอลล์ 3 โครงการ ได้แก่
โครงการยูดี ทาวน์ โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด และโครงการพอร์โต้ ชิโน่ พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 12
ก.ค. นี้ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "AIMCG"

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม
คอมเมอร์เชียล โกรท เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "AIMCG" ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นี้

AIMCG จะเข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 3 โครงการได้แก่ (1) โครงการยูดี ทาวน์ 
จังหวัดอุดรธานี อายุสิทธิการเช่าคงเหลือประมาณ 21 ปี (2) โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด ทองหล่อ กรุงเทพฯ
อายุสิทธิการเช่าคงเหลือประมาณ 13 ปี และ (3) โครงการพอร์โต้ ชิโน่ ย่านมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร
อายุสิทธิการเช่า 30 ปี ซึ่งทั้ง 3 โครงการเป็นโครงการที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์
โดยจะว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีประสบการณ์และมีความเข้าใจพฤติกรรมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็
นอย่างดีมาเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด บริษัท เชษฐโชติ จำกัด
และบริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตามลำดับ

AIMCG เสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อผู้ลงทุน โดยจัดสรรหน่วยจำนวน 288 ล้านหน่วย ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 
2562 ในราคาหน่วยละ 10 บาท รวมมูลค่าเสนอขาย 2,880 ล้านบาท โดยมีบริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท
แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นทรัสตี
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินร่วม บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด 
เปิดเผยว่า ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครั้งแรก
ล้วนแต่เป็นสินทรัพย์ที่มีศักยภาพและมีความโดดเด่นในด้านทำเลที่ตั้ง ประกอบด้วย (1) โครงการยูดีทาวน์
จังหวัดอุดรธานี เป็นไลฟ์สไตล์มอลที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของจังหวัดอุดรธานี
ได้รับความนิยมอย่างมากจากคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างสปป. ลาว (2) โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด โดดเด่นด้านทำเลที่ตั้งใจกลางซอยทองหล่อ (สุขุมวิท 55)
เป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ ของผู้ใช้บริการที่มีกำลังซื้อสูง
เพราะตั้งอยู่ในทำเลที่มีอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยอยู่หนาแน่น
โดยทำเลซอยทองหล่อถือเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ที่สำคัญของกรุงเทพฯ (3) โครงการพอร์โต้ ชิโน่
ไลฟ์สไตล์มอลล์แห่งแรกและมีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาคร โดดเด่นด้านทำเลที่อยู่ติดถนนพระราม 2
ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ใช้เชื่อมต่อการเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ภาคใต้ จึงกลายเป็นจุดพักระหว่างทาง
ที่ได้รับความนิยมจากผู้เดินทางสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ เป็นศูนย์รวมร้านอาหารที่สำคัญแห่งหนึ่งของมหาชัย
และยังตั้งอยู่ใกล้หมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่และชุมชนที่อยู่อาศัย
ซึ่งสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้พักอาศัยย่านมหาชัยได้เป็นอย่างดี

AIMCG มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี 
ทั้งนี้ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของ AIMCG 3 ลำดับแรก ได้แก่ บริษัท
อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ถือหน่วยทรัสต์ 15.63% บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด
ถือหน่วยทรัสต์ 5.03% และ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือหน่วยทรัสต์ 2.78%

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ 
www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของทรัสต์ที่ www.aimcgreit.com และที่เว็บไซต์ www.set.or.th

                     "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________