รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ก.ค. 2562 07:21:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
หลักทรัพย์
GPSC
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 05/07/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.56% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.64% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย(listed)
โดย STARK INVESTMENT CORPORATION LIMITED นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 09/07/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 95.6% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 95.6% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________