รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ก.ค. 2562 19:27:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
หลักทรัพย์
TLGF
แหล่งข่าว
TLGF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ บลจ.กท. PIF 0063/2562
                วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง  การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก
้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF) ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)
("กองทุนรวม") ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา
14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน (Grand Mercure Bangkok
Fortune Hotel) เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 นั้น
บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ที่ www.ktam.co.th ภายใต้หัวข้อเอกสารเผยแพร่ของกองทุนรวม ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                ขอแสดงความนับถือ
                     (นางชวินดา หาญรัตนกูล)
                  กรรมการผู้จัดการ

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อไปยังส่วนงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2686-6100 กด 9
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้