รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ก.ค. 2562 08:26:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : PERM-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
หลักทรัพย์
PERM
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) (PERM)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : PERM-W1
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 11 ก.ค. 2562
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบี       : 250,000,000
ยน
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ :          : 1 : 1
หุ้นสามัญใหม่)
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)               : 1.80
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก (18 
มิ.ย.62)
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)           : 0.00
วันใช้สิทธิครั้งแรก                  : 30 ก.ย. 2562
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 17 มิ.ย. 2565
หมายเหตุ                      :
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไขและสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงส
ิทธิดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศของ PERM-W1 ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ
PERM-W1 ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก
http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do
______________________________________________________________________