รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ก.ค. 2562 06:30:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
หลักทรัพย์
POLAR
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 08/07/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.14% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.89% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โพลาริส แคปปิตัล(listed)
โดย นาย ณัฐสันต์ นานาวราทร
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 04/07/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 3.34% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 12.18% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ฟลอยด์(listed)
โดย นาย ประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 08/07/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -5.83% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 8.06% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________