รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ก.ค. 2562 17:02:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BRRGIF
หลักทรัพย์
BRRGIF
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BRRGIF
ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์
 (BRRGIF)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 10.30
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 9.70
วันที่มีผล                      : 12 ก.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน
______________________________________________________________________