รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ก.ค. 2562 16:43:00
หัวข้อข่าว
mai News : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. อรินสิริ แลนด์ เริ่มซื้อขาย 10 ก.ค. นี้
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                              ฉบับที่ 49 /2562
                                      9 กรกฎาคม 2562

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. อรินสิริ แลนด์ เริ่มซื้อขาย 10 ก.ค. นี้
 
บมจ. อรินสิริ แลนด์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในเขตภาคตะวันออก พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ 10 ก.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IP0 1,080 ล้านบาท
โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "ARIN"
 
นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai 
ยินดีต้อนรับ บมจ. อรินสิริ แลนด์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม
อาคารพาณิชย์ ภายใต้ตราสินค้า "อรินสิริ" เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai
ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "ARIN" ในวันที่ 10 กรกฎาคม
2562

ARIN ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮมและอาคารพาณิชย์ 
ภายใต้ตราสินค้า "อรินสิริ"
ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในด้านคุณภาพการก่อสร้างและบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ
โดยสะท้อนจากผลงานในอดีตของผู้บริหารกว่า 10 ปี ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวม 4,049 ล้านบาท
ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาและอยู่ระหว่างการขาย 3 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 2,191 ล้านบาท
และโครงการในอนาคตที่บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้ว 4 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 1,394 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทคือกลุ่มคนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและบริเวณใกล้เคียง

ARIN มีทุนชำระแล้ว 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 450 ล้านหุ้น 
และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 150 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) 150
ล้านหุ้น โดยเสนอขายในวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2562 ในราคาหุ้นละ 1.80 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 270
ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,080 ล้านบาท ทั้งนี้การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO
คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 60.04 เท่า
โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (1 เมษายน 2561-31 มีนาคม 2562) ซึ่งเท่ากับ
17.99 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) ซึ่งเท่ากับ
600,000,000 หุ้น โดยมี บมจ.หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นางสาววิมลจิต อรินทมะพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. อรินสิริ แลนด์ (ARIN) เปิดเผยว่า 
บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาโครงการเริ่มจากการพิจารณาทำเลที่ตั้ง
แนวโน้มสภาวะตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ความต้องการของผู้บริโภค กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
และความเหมาะสมของระดับราคา โดยปัจจุบันโครงการของบริษัทมีทำเลตั้งอยู่ในหัวเมืองภาคตะวันออก
ที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีและมีศักยภาพเจริญเติบโตสูงจากการผลักดันโครงการระเบียงเขตเศรษ
ฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC โดยโครงการของบริษัทจะมุ่งเน้นการออกแบบโครงการให้มีความเรียบง่าย
และมีราคาเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพการก่อสร้าง และการบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ
ทั้งนี้บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ลงทุนพัฒนาโครงการ และ/หรือลงทุนในที่ดินเพื่อพัฒนา
ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ARIN
มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลักหลัง IPO คือ กลุ่มนางสาววิมลจิต อรินทมะพงษ์ ถือหุ้น 75.00%
บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษี
และทุนสำรองตามกฎหมาย

รายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th 
และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.arinsiri.com และ www.set.or.th

"SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________