รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ก.ค. 2562 13:24:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
หลักทรัพย์
ANAN
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ซีเค พาวเวอร์(listed)
โดย บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 28/06/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 7.37% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 32.56% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
( ฉบับแก้ไข)

2. รายงานการได้มา หลักทรัพย์แปลงสภาพของบมจ. ดีโอดี ไบโอเทค(listed)
โดย นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 08/07/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 19.11% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 19.11% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หลักทรัพย์แปลงสภาพของบมจ. ดีโอดี ไบโอเทค(listed)
โดย นางสาว เรณุมาศ อิศรภักดี
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 08/07/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 7.48% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 7.48% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ทีวี ไดเร็ค(listed)
โดย นาย ประยุทธ เอื้อวัฒนา
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 04/07/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.05% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.04% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
( ฉบับแก้ไข)

5. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เน็กซ์ พอยท์(listed)
โดย นางสาว กิตติยา อุทกโยธะ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 04/07/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.12% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.09% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ยานภัณฑ์(listed)
โดย นาย ชาญ เลิศประเสริฐภากร
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 03/07/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.85% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.88% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

7. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์(listed)
โดย นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 05/07/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -9.5128% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 43.9486% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________