รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ก.ค. 2562 18:44:00
หัวข้อข่าว
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
หลักทรัพย์
KTECH
แหล่งข่าว
KTECH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
 ได้มีมติดังต่อไปนี้
      ? แต่งตั้ง
    ประธานกรรมการตรวจสอบ          ? กรรมการตรวจสอบ
  คือ   (1) นายศรพนธ์ ม้ามณี

  โดยการแต่งตั้งให้มีผล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
         ต่อวาระ
    ประธานกรรมการตรวจสอบ             กรรมการตรวจสอบ
  คือ  ?...........................???????????????................................????????
  โดยการต่อวาระให้มีผล ณ วันที่ ????????????..
  กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
-......................??????...........................???????????????.............................
...?????????
?????.............................??????...........................???????????????..................
..............??
??????????...............................??????...........................???????????????...........
.........
  โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ ??-???????
    
  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:      
    1. กรรมการตรวจสอบ  พลเอกสมชาย หิรัณยัษฐิติ      วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี
    2. กรรมการตรวจสอบ          นายเผ่าพิทยา สมุทรกลิน      วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี
    3. กรรมการตรวจสอบ  นายศรพนธ์  ม้ามณี      วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี
    เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  นางสาวจันทร์เพ็ญ เงินสมุทร  

  พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 3 
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
    1.  สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลและอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็น
สิ่งสำคัญพร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรร
มการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
    2.  พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณ
ะกรรมการบริษัท
    3.  รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
    4.  คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญห
าอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจส
อบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้
1.  กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2.  ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
      
      ลงชื่อ ??????????????????? กรรมการ
                (นางอายุพร กรรณสูต)
      (ตราประทับ)

        ลงชื่อ ??????????????????... กรรมการ
              (นายศรวิษฐ์ พรรณสมบูรณ์)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้