รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ก.ค. 2562 18:30:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
หลักทรัพย์
KTECH
แหล่งข่าว
KTECH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              


เลขที่ :  KTC.EXE.SET.2019.015
วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง :  แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
เรียน :  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 5 
กรกฎาคม 2562 ได้มีมติ ดังนี้
1.  อนุมัติแต่งตั้ง พลโทพันลึก สุวรรณทัต เป็นกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งที่ว่างลง (แทน นางอัชนา 
อัสสรัตนะ) และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แทน นายระพี สุขยางค์)
2.  อนุมัติแต่งตั้ง นายศรพนธ์ ม้ามณี เป็นกรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ แทนตำแหน่งที่ว่างลง (แทน 
นายวรวุฒิ ไกรฤทธิ์) และ กรรมการตรวจสอบ (แทน นายระพี สุขยางค์)
3.  อนุมัติแต่งตั้ง นายดรณ์ รมย์กรณ์ เป็นกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งที่ว่างลง (แทน นายเพชร วิจักขณา)
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
     รายนามคณะกรรมการบริษัท ชุดปัจจุบัน ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย :
    1) พลเอกสมชาย หิรัณยัษฐิติ   ประธานคณะกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
    2) นางอายุพร กรรณสูต    กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    3) นางสาวรัชนี ตรีพิพัฒน์กุล  กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
    4) นายศรวิษฐ์ พรรณสมบูรณ์  กรรมการ
    5) นายเผ่าพิทยา สมุทรกลิน  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
    6) นายธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์  กรรมการอิสระ
    7) พลโทพันลึก สุวรรณทัต    กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
    8) นายศรพนธ์ ม้ามณี    กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
    9) นายดรณ์ รมย์กรณ์    กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
       ขอแสดงความนับถือ


        
( นางอายุพร กรรณสูต )
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
             บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้