รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ก.ค. 2562 17:32:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของ นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ
หลักทรัพย์
SE-ED
แหล่งข่าว
SE-ED
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

เรื่อง  แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของ นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ของนายวรพจน์
 ฉัตรชัยกุลศิริ โดยมีผลในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 อย่างไรก็ตามยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
  ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าว เป็นลำดับต่อไป
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  

  ขอแสดงความนับถือ                  (นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช)
             รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัทฯ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้