รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ก.ค. 2562 18:31:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
หลักทรัพย์
MONO
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป(listed)
โดย นางสาว กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 03/07/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 6.14% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 6.27% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป(listed)
โดย นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 03/07/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -5.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 3.71% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โมโน เทคโนโลยี(listed)
โดย นาย พิชญ์ โพธารามิก
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 04/07/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.35% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 65.32% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________