รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ก.ค. 2562 13:11:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 เรื่อง เพิ่มทุนบริษัทย่อย และรายการเกี่ยวโยง
หลักทรัพย์
AEONTS
แหล่งข่าว
AEONTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2562 
ประชุมเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงดังนี้

1. วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ:
1.1 ขายเงินลงทุนในบริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด
บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน  วันที่ทำรายการ
บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด
 ("AEON Systems")  ภายในเดือนสิงหาคม 2562 (ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ)

1.2 Business Administration Agreement
บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน  วันที่ทำรายการ
บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล (เซอร์วิส) จำกัด ("AFS")   ระยะเวลาของสัญญา 11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2563


2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("AEONTS"):

บริษัท  ธุรกิจ  ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
AEON Systems  ประกอธุรกิจพัฒนาระบบ   - AFS เป็นผู้ถือหุ้น AEON Systems อยู่ร้อยละ 90
 - AEONTS เป็นผู้ถือหุ้น AEON Systems อยู่ร้อยละ 3.3
AFS  ประกอบธุรกิจการเงิน  -  เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEONTS ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 35.12


3. บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดังนี้:

บริษัท  ธุรกิจ  สัดส่วนการถือหุ้นโดย
AEONTS
1)  AEON Specialized Bank (Cambodia) PLC ("ASB Cambodia")  ธนาคารเฉพาะกิจ  ร้อยละ 50
2)  บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 
("AIS")  ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต  ร้อยละ 100
3)  บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 
("ACSS")  ประกอบธุรกิจบริการติดตามเร่งรัดหนี้สิน  ร้อยละ 100
4)  บริษัท อิออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด ("AMF Myanmar")  ประกอบธุรกิจ สินเชื่อรายย่อย  ร้อยละ 
100
5)  บริษัท อิออน ลิสซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด ("ALS Lao")  ประกอบธุรกิจ สินเชื่อรายย่อย  ร้อยละ 92.58
 


4. ลักษณะทั่วไปของรายการ:
1. บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด ("AEON Systems") 
เริ่มประกอบธุรกิจพัฒนาระบบในปี 2550 โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 เปโซ โดยบริษัทฯ
มีสัดส่วนในการถือหุ้นร้อยละ 10 และ AEON Systems ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300,000,000 เปโซ
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์     (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26
สิงหาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติสละสิทธิ์การลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของ AEON Systems
ทำให้สัดส่วนในการถือหุ้นใน AEON Systems ลดลงจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 3.3 ตามลำดับ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 
ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการขายเงินลงทุนที่ถือใน AEON Systems ให้แก่ AFS ในราคาตามบัญชี (Book Value)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 753,850 เปโซ หรือ 460,301 บาท เนื่องจาก AEON Systems
ประกอบธุรกิจพัฒนาระบบซึ่งไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ
-  โครงสร้างการถือหุ้น (ก่อนและหลังการขายเงินลงทุน)
     ทุนปัจจุบัน  ภายหลังการขายเงินลงทุน
ผู้ถือหุ้น  จำนวนหุ้น  ทุนจดทะเบียน
(เปโซ)  %  จำนวนหุ้น  ทุนจดทะเบียน(เปโซ)  %
AFS  2,699,993  2,699,993,000  90%  2,999,993  2,999,993,000  100%
ACSA  100,000  100,000,000  3.33%  0  0  0%
AEONTS  100,000  100,000,000  3.33%  0  0  0%
ACSM  100,000  100,000,000  3.33%  0  0  0%
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น       7      7,000  0.00%  7  7,000  0%
รวม  3,000,000  3,000,000,000  100%  3,000,000  3,000,000,000  100%
  หมายเหตุ: ACSA - AEON Credit Service (Asia) Co., Ltd, Hong Kong
       ACSM - AEON Credit Service (M) Berhad, Malaysia
โดยการทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อกำหนดที่ต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับต
ลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31
สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในรอบเวลา 6
เดือนที่ผ่านมา    อย่างไรก็ตาม
รายการดังกล่าวเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่    ทจ.
21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546
อย่างไรก็ดี
บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศตลาดหลัก
ทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน
2. บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ("AFS") ได้มีการช่วยบริหารจัดการธุรกิจและให้การสนับสนุน 
เพื่อให้เกิดการเติบโตและพัฒนาธุรกิจแก่บริษัทในเครือในต่างประเทศ โดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์
(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้ทำสัญญา "Business Administration Agreement"
และจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับบริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ("AFS") เป็นจำนวนไม่เกิน 92,582,570
บาท โดยจำนวนดังกล่าวคำนวณจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อาทิเช่น ค่าแรงงาน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่าเครื่องมือและอุปกรณ์   จาก AFS
ซึ่งเกิดจากบริษัทในเครือรวมทั้งในส่วนของธุรกิจต่างประเทศ
และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ถูกจัดสรรให้กับบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท AFS

5. มูลค่ารวมของรายการ:
       (หน่วย: บาท)
Related company name  Amount
ขายเงินลงทุนใน AEON Systems
AEON Systems                             460,301
Business Administration Agreement
AEONTS  78,758,950
ACSS  3,531,470
AIS  2,728,740
ASB Cambodia  4,024,670
AMF Myanmar  2,932,480
ALS Lao  606,260
รวม  92,582,570
มูลค่ารวมของรายการ                      93,042,871

6. บุคคลเกี่ยวโยงโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน:
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  ทุนจดทะเบียน
ชำระแล้ว  ชื่อบุคคลเกี่ยวโยงระหว่างบริษัทฯ  การถือหุ้นในบริษัทเกี่ยวโยง  % การถือหุ้นในบริษัทอิออน
AFS  45,698,196,100 เยน/
225,510,128 หุ้น  นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ1  
-
  
-

AEON Systems  300,000,000 เปโซ/
3,000,000 หุ้น  นายจุนอิจิ อิวะคะมิ2  1 หุ้น  -
หมายเหตุ: 1นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
(มหาชน) และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด
  2นายจุนอิจิ อิวะคะมิ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 (มหาชน) และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อิอน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด

ขนาดของรายการ :
รายการดังกล่าวใช้เกณฑ์การวัดค่ามูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ 
ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวมประมาณ 93.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.51
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้อนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันในรอบ 6 เดือน ดังนี้
-  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 01/2562 ได้มีมติอนุมัติทำสัญญา 
outsourcing ว่าจ้างบริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด ("AEON Systems")
ในการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีมูลค่ารายการรวม 60.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.36
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
-  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 04/2562 ได้มีมติอนุมัติการสนับสนุน 
และช่วยบริหารจัดการด้านธุรกิจให้กับบริษัท แอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ACS Capital")
เป็นจำนวนไม่เกิน 1.2 ล้านบาท และให้บริการติดตามหนี้สินสำหรับลูกค้าที่ค้างชำระและการฟ้องร้องดำเนินคดี
ให้กับบริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ACS Capital") เป็นจำนวนไม่เกิน 9 ล้านบาท
โดยมีมูลค่ารายการรวม 10.20    ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนของบริษัทฯ
ดังนั้น ขนาดของรายการเกี่ยวโยงที่รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน 
ซึ่งรวมึงการอนุมัติครั้งนี้มีจำนวนรวมทั้งสิน 163.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.93
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :  
  - สำหรับรายการขายเงินลงทุนใน AEON Systems คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว 
เนื่องจาก AEON Systems ประกอบธุรกิจพัฒนาระบบซึ่งไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ
และให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  - สำหรับรายการ Business Administration Agreement 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล
และให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :
  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล 
และไม่ขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
  
______________________________________________________________________

เลขที่  18/2562

                                 วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562

   บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติของคณะกรรมการ ครั้งที่ 
8/2562 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดังต่อไปนี้
1.  มติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว
2.  มีมติอนุมัติเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย คือ บริษัท อิออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด จำนวน 
5.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 9,000 ล้านจ๊าด (180 ล้านบาท)
โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้ลงทุนมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทฯ
ยังคงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยเท่าเดิมที่ร้อยละ 100
บริษัท อิออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด ดำเนินธุรกิจสินเชื่อรายย่อยในประเทศพม่า 
ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2555 ซึ่งอยู่ในระหว่างการขยายธุรกิจภายใต้ตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง
ปัจจุบัน บริษัท          อิออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด มีทุนจดทะเบียน 8,260
ล้านจ๊าด และจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 17,260 ล้านจ๊าด
โดยเงินเพิ่มทุนส่วนนี้จะนำไปใช้เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจจากความต้องการให้สินเชื่อที่เติบโตอย่าง
รวดเร็ว และช่วยให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ Financial
Regulatory Department (FRD) ประเทศพม่า โดยรายละเอียดการเพิ่มทุนมีดังนี้
  (หน่วย: หุ้น)
ผู้ถือหุ้น  ทุนปัจจุบัน  เพิ่มทุน  หลังเพิ่มทุน
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์  (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  8,259,600  100%  9,000,000  17,259,600  100%
บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล จำกัด  1  0%  -  1  0%
รวม  8,259,601  100%  9,000,000  17,259,601  100%
     *มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 1,000 จ๊าด

ทั้งนี้ รายการตามดังกล่าว ไม่เข้าเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน    ที่
ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องรายงานตามเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำ
หน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551


3.  มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทในเครือ (ตามเอกสารแนบ)
   
  
 
    จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                               ขอแสดงความนับถือ


                                 (นายเคนจิ ฟุจิตะ)
                                  กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้