รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ก.ค. 2562 08:37:00
หัวข้อข่าว
9 กรกฎาคม 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของหลักทรัพย์ IEC LVT และ YNP ก่อนการเพิกถอน
หลักทรัพย์
mai
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนก่อนเพิกถอนหลักทรัพย์
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) (IEC)
 - บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (LVT)
 - บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (YNP)
วันสุดท้ายของการซื้อขายหลักทรัพย์            : 09 ก.ค. 2562
วันที่เพิกถอนหลักทรัพย์                : 10 ก.ค. 2562
______________________________________________________________________