รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ก.ค. 2562 08:28:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งดำเนินการกับ NBC กรณีนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2562
หลักทรัพย์
NBC
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC)
ปลดเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 08 ก.ค. 2562
เหตุผล                       :
บริษัทได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
หมายเหตุ                      :
NBC นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 แล้ว โดย NBC มีส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% 
ของทุนชำระแล้ว ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ NBC
โดยหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้ (รายละเอียดตามข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ
เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2561)
______________________________________________________________________

การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย SP ชั่วคราว
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   (แก้ไข)
 - บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC)
ปลดเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ปลดเครื่องหมาย (แก้ไข)              : วันที่ 01 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 05 ก.ค. 2562
เหตุผล                       :
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว
______________________________________________________________________

การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย NC
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   (แก้ไข)
 - บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NC
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย (แก้ไข)               : วันที่ 01 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 05 ก.ค. 2562
วันที่ปลดเครื่องหมาย NC (แก้ไข)             : 08 ก.ค. 2562
เหตุผล                       :
เพื่อเปิดให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
______________________________________________________________________