รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ก.ค. 2562 07:55:00
หัวข้อข่าว
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ AIRA-W2
หลักทรัพย์
AIRA
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 
(AIRA-W2)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 09 ก.ค. 2562
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 12 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 02 ส.ค. 2562
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 02 ส.ค. 2562
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 10 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 02 ส.ค. 2562
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 18 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 01 ส.ค. 2562
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 03 ส.ค. 2562
สิทธิ
______________________________________________________________________