รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ก.ค. 2562 18:42:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท. 11 - 620239                      
                  4 กรกฎาคม 2562
เรื่อง  แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เอกสารแนบ  สรุปการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ครั้งที่ 
1/2562
  ตามหนังสือเลขที่ จท. 11 - 620234 ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
("กองทุนฯ") ได้แจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้รับมติจากที่ประชุม เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ให้แก้ไขโครงการจัดการกองทุนฯ ทั้ง 2 วาระ คือ
  วาระที่ 1. การอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ 
เพื่อสะท้อนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่กองทุนฯ
ได้ลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการที่ AWC ให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC แก่
BFKT  
  วาระที่ 2. การอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4
  วาระที่ 2.1 การอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4
  วาระที่ 2.2 
การอนุมัติการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งท
ี่ 4
  วาระที่ 2.3 การอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ 
เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4
และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4
  วาระที่ 2.4 การอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทุนฯ 
สำหรับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4
  วาระที่ 2.4.1 การอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทุนฯ
  วาระที่ 2.4.2 การอนุมัติการออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่

โดยมีรายละเอียดของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร.
 02-777-7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างเวลา 8.30 น. - 17.00 น. ของทุกวันทำการจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


                     ขอแสดงความนับถือ
          กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล                     โดย 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
    

                 (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
                 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนฯ
สรุปการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2562 ดังมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้
1.  ตารางสรุปเนื้อหาโครงการจัดการของกองทุนฯ ที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม 
เพื่อสะท้อนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการให้เช่าเสาของบริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ("AWC")
ที่กองทุนฯ ได้ลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการที่ AWC ให้เช่าเสาโทรคมนาคมที่
 AWC เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ("เสาโทรคมนาคมของ AWC") แก่บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด ("BFKT")
หัวข้อ  เรื่องที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
คำจำกัดความ  ไม่มีการแก้ไขในสาระสำคัญนอกจากการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการให้เช
่าเสาของ AWC
2 
กลยุทธ์และนโยบายการลงทุนและการจ่ายผลตอบแทน  ไม่มีการแก้ไขในสาระสำคัญนอกจากการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับ
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการให้เช่าเสาของ AWC โดยมีการแก้ไขดังหัวข้อต่อไปนี้
(1)  แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.1.1 (ก) "เสาโทรคมนาคม" ในหัวข้อ "2.1 "ภาพรวมของกองทุน"
(2)  แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อและหมายเหตุในตารางสรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ในหัวข้อ 
"2.1 "ภาพรวมของกองทุน"
(3)  แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.2.1 (ก)(2)(2.1) 
"สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT
และเสาโทรคมนาคมของ AWC รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC
จำนวนหนึ่ง ภายหลังจากวันครบกำหนดสัญญา HSPA สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC
ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 (ตามลำดับ)"
 ในหัวข้อ 2 2. "นโยบายการลงทุน"
(4)  เพิ่มเติมข้อ 2.2.1 (ก)(2)(2.2) 
"สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC
รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ AWC จำนวนหนึ่ง ภายหลังจากวันครบกำหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC"
 ในหัวข้อ 2 2. "นโยบายการลงทุน"
(5)  แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.2.1 (ก)(2)(2.3) 
"สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1" ในหัวข้อ 2 2. "นโยบายการลงทุน"
(6)  แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.2.1 (ก)(2)(2.4) 
"สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 2" ในหัวข้อ 2 2. "นโยบายการลงทุน"
(7)  แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ 2.2.2 ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
ในหัวข้อ 2.2 "นโยบายการลงทุน"
(8)  แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ 2.3.1 "ความเป็นมา" ในหัวข้อ ในหัวข้อ 2.3 "ชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะ 
ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ประเภท
และรายละเอียดของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนจะลงทุน"
(9)  แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อและหมายเหตุในตารางสรุปทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ในหัวข้อ 
2.3.1 "ความเป็นมา" ในหัวข้อ ในหัวข้อ 2.3 "ชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะ
ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ประเภท
และรายละเอียดของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนจะลงทุน"
(10)  แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.3.2 (ข)(7) "จำนวนพื้นที่รองรับและอัตราการเช่าใช้" ในหัวข้อ 2.3 "ชื่อ 
ที่ตั้ง ลักษณะ ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ประเภท
และรายละเอียดของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนจะลงทุน"
(11)  แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.3.2 (ข)(9) "ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักและผู้เช่าและบริหารจัดการพื้นที่ร่วม"
ในหัวข้อ 2.3 "ชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะ ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
 ประเภท และรายละเอียดของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนจะลงทุน"
(12)  แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.3.2 (ข)(12) "เสาโทรคมนาคมของ AWC" ในหัวข้อ 2.3 "ชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะ 
ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ประเภท
และรายละเอียดของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนจะลงทุน"
(13)  แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.3.2 (ข)(15) "การดำเนินงานและบำรุงรักษา" ในหัวข้อ 2.3 "ชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะ 
ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ประเภท
และรายละเอียดของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนจะลงทุน"
(14)  แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ 2.5 "การบริหารจัดการและใช้ทรัพย์สินของกองทุนรวมและการประกันรายได้"
(15)  แก้ไขหมายเหตุท้ายตารางรายได้ค่าเช่า AWC รายเดือน ภายใต้หัวข้อ "การชำระรายได้สุทธิของ AWC" 
ภายใต้ข้อ 2.6.1 (ก)(2) "สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง AWC และกองทุนลงวันที่ 24 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 ("สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC")" ของหัวข้อ
2.6.1."สาระสำคัญของสัญญาที่ทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้นและสัญญาเกี่ยวกั
บการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น"
(16)  แก้ไขหมายเหตุท้ายตารางรายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ 
"การชำระรายได้สุทธิของ AWC" ภายใต้ข้อ 2.6.2 (ก)(1) "สัญญาที่โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ของหัวข้อ 2.6.2
"สาระสำคัญของสัญญาที่ทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
และสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่
1"
(17)  แก้ไขหมายเหตุท้ายตารางรายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ 
"การชำระรายได้สุทธิของ AWC" ภายใต้ข้อ 2.6.3 (ก)(1) "สัญญาที่โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ของหัวข้อ 2.6.3
"สาระสำคัญของสัญญาที่ทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
และสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่
2"
(18)  แก้ไขหัวข้อ 2.6.3(ข)(4) หนังสือข้อตกลงร่วมกัน (Letter of Agreement) 
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA ระหว่าง TUC TICC และกองทุน
("หนังสือข้อตกลงร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม HSPA") ของหัวข้อ 2.6.3
"สาระสำคัญของสัญญาที่ทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
และสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่
2"

2.  ตารางสรุปเนื้อหาโครงการจัดการของกองทุนฯ ที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม 
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดและข้อกำหนดต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับหรือเป็นผลเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม ครั้งที่
4 และแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของกองทุน และ/หรือปรับปรุงข้อมูลอื่นๆ
ในโครงการจัดการกองทุนเพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
หัวข้อ  เรื่องที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
คำจำกัดความ  ไม่มีการแก้ไขในสาระสำคัญนอกจากการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4
และแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของกองทุน และ/หรือปรับปรุงข้อมูลอื่น ๆ
ในโครงการจัดการกองทุนเพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
1 
ข้อมูลทั่วไป  ไม่มีการแก้ไขในสาระสำคัญนอกจากการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่
4
2  กลยุทธ์และนโยบายการลงทุนและการจ่ายผลตอบแทน  ปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลในรายละเอียดของโครงการจัดการก
องทุนฯ เพื่อสะท้อนการเข้าลงทุนของกองทุนฯ ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
รวมถึงเพื่อสะท้อนการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติ
มครั้งที่ 4 และการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนฯ
ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว
แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.1 "ภาพรวมของกองทุน" โดยมีการแก้ไขดังหัวข้อต่อไปนี้
2.1.1  การลงทุนในปัจจุบัน 
ไม่มีการแก้ไขในสาระสำคัญนอกจากการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในปัจจุบันภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมค
รั้งที่ 3
2.1.2  การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 
โดยทรัพย์สินดังกล่าวประกอบด้วย
(ก)  กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจำนวนประมาณ 788 เสา และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive 
อื่นที่เกี่ยวข้อง จาก บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ("TUC")
(ข)  กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 
รวมระยะทางประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรือประมาณ 107,694 คอร์กิโลเมตร) จาก TUC
(ค)  กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx 
ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
และในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร (หรือประมาณ 40,823 คอร์กิโลเมตร)
และระยะทางประมาณ 617 กิโลเมตร (หรือประมาณ 37,505 คอร์กิโลเมตร) ตามลำดับ จาก บริษัท เรียล มูฟ จำกัด
("RMV")
(ง)  กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx 
ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 2,797
กิโลเมตร (หรือประมาณ 109,704 คอร์กิโลเมตร จาก บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("TICC")
แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.2 "นโยบายการลงทุน" โดยมีการแก้ไขดังหัวข้อต่อไปนี้
2.2.1  นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน 
ไม่มีการแก้ไขในสาระสำคัญนอกจากการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในปัจจุบันภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมค
รั้งที่ 3
2.2.2  ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4
2.2.3 การลงทุนในทรัพย์สินหลัก - ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม
2.2.4  การลงทุนในทรัพย์สินรอง - การลงทุนในทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนลงทุนได้
2.2.6 การจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุน
แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.3 "ชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะ 
ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ประเภท
และรายละเอียดของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 3"
2.3.1  ความเป็นมา 
ไม่มีการแก้ไขในสาระสำคัญนอกจากการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในปัจจุบันภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมค
รั้งที่ 3
2.3.2  
ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมสำหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรค
มนาคม
ไม่มีการแก้ไขในสาระสำคัญนอกจากการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในปัจจุบันภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมค
รั้งที่ 3 ซึ่งได้ลงทุนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4
แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ 2.4 "การประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม"
แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ 2.5 "การบริหารจัดการและใช้ทรัพย์สินของกองทุนรวมและการประกันรายได้"
แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ 2.6 
"สัญญาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพื้นฐาน"
โดยมีการแก้ไขดังหัวข้อต่อไปนี้
2.6.1  สาระสำคัญของสัญญาที่ทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้นและสัญญาเกี่ยวกับ
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเบื้องต้น
2.6.3   สาระสำคัญของสัญญาที่ทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3
และสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 และ ครั้งที่ 3
2.6.3.   (ข) 
"สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2"
2.6.4.  "สาระสำคัญของสัญญาที่ทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 3 และสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 3"
โดยเพิ่มสาระสำคัญของร่างสัญญาที่ทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 4
และร่างสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 4
4 การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล  แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4.4 
"นโยบายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง"
ไม่มีการแก้ไขในสาระสำคัญนอกจากการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลในปัจจุบัน
9 การจัดการกองทุน  แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อดังต่อไปนี้ใน ข้อ 9 "การจัดการกองทุน" 
โดยมีการแก้ไขดังหัวข้อต่อไปนี้
9.5.1  การแต่งตั้งผู้ประเมินค่า
9.6.3  ที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการเสนอขาย การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน  โทรคมนาคม 
และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4
12 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 12.2.2 
"ค่าบริการสำหรับงานบริการด้านธุรการและการตลาดของผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม"

3.  ตารางสรุปเนื้อหาโครงการจัดการของกองทุนฯ ที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม 
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดและข้อกำหนดต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงให้ครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหล
ักทรัพย์กำหนด

หัวข้อ  เรื่องที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
คำจำกัดความ  ไม่มีการแก้ไขในสาระสำคัญนอกจากการแก้ไขและปรับปรุงให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนั
กงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
1 
ข้อมูลทั่วไป  ไม่มีการแก้ไขในสาระสำคัญนอกจากการแก้ไขและปรับปรุงให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำน
ักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีการแก้ไขดังหัวข้อต่อไปนี้
1.6 ประเภท วัตถุประสงค์ และอายุของกองทุน
1.12 รูปแบบการออกหน่วยลงทุน
2 กลยุทธ์และนโยบายการลงทุนและการจ่ายผลตอบแทน
  ไม่มีการแก้ไขในสาระสำคัญนอกจากการแก้ไขและปรับปรุงให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรม
การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีการแก้ไขดังหัวข้อต่อไปนี้
2.2.4 การลงทุนในทรัพย์สินรอง - การลงทุนในทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนลงทุนได้
2.5 การบริหารจัดการและใช้ทรัพย์สินของกองทุนรวมและการประกันรายได้
2.6.5 การบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต
2.7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
2.7.3 ข้อจำกัดสิทธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุน
2.7.4 การคืนเงินลงทุน
3 
นโยบายการกู้ยืมเงิน  ไม่มีการแก้ไขในสาระสำคัญนอกจากการแก้ไขและปรับปรุงให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ
์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีการแก้ไขดังหัวข้อต่อไปนี้
3.3 หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน
4 การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล 
ไม่มีการแก้ไขในสาระสำคัญนอกจากการแก้ไขและปรับปรุงให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรม
การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีการแก้ไขดังหัวข้อต่อไปนี้
4.1 บุคคลที่เกี่ยวข้อง
4.4 นโยบายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4.5 ข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลและการรายงาน
5 
มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  ไม่มีการแก้ไขในสาระสำคัญนอกจากการแก้ไขและปรับปรุงให้สอดคล้องแล
ะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
โดยมีการแก้ไขดังหัวข้อต่อไปนี้
5.1 ข้อกำหนดทางกฎหมาย
6 การออกหน่วยลงทุน การเพิ่มและลดเงินทุนจดทะเบียน 
และข้อกำหนดการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  ไม่มีการแก้ไขในสาระสำคัญนอก
จากการแก้ไขและปรับปรุงให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลั
กทรัพย์กำหนด โดยมีการแก้ไขดังหัวข้อต่อไปนี้
6.2 การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
6.3 การลดเงินทุนจดทะเบียน
7 การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
  ไม่มีการแก้ไขในสาระสำคัญนอกจากการแก้ไขและปรับปรุงให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรม
การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีการแก้ไขดังหัวข้อต่อไปนี้
7.4.3 อัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้าว
7.5.1 หน้าที่ของบริษัทจัดการ
8 การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน   
ไม่มีการแก้ไขในสาระสำคัญนอกจากการแก้ไขและปรับปรุงให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมก
ารกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีการแก้ไขดังหัวข้อต่อไปนี้
8.1 เรื่องที่ต้องอนุมัติโดยมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
8.2 หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
8.3 การประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน
8.4 ผลผูกพัน
9 
การจัดการกองทุน  ไม่มีการแก้ไขในสาระสำคัญนอกจากการแก้ไขและปรับปรุงให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีการแก้ไขดังหัวข้อต่อไปนี้
9.1.4 วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
9.2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
9.3.2 การถอดถอนและเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์


11 
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน  ไม่มีการแก้ไขในสาระสำคัญนอกจากการแก้ไขและปรับปรุงให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
โดยมีการแก้ไขดังหัวข้อต่อไปนี้
11.1 วิธีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน
12 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
  ไม่มีการแก้ไขในสาระสำคัญนอกจากการแก้ไขและปรับปรุงให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรม
การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีการแก้ไขดังหัวข้อต่อไปนี้
12.3.2 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
13 
การเลิกกองทุนการคืนเงินและการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  ไม่มีการแก้ไขในสาระสำคัญนอกจากการแ
ก้ไขและปรับปรุงให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กำหนด โดยมีการแก้ไขดังหัวข้อต่อไปนี้
13.2 กรณีเลิกกองทุน
13.3 อำนาจของสำนักงานก.ล.ต. ในการเลิกกองทุน

อนึ่ง การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนฯ ดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2562 
เป็นต้นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้
ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถพิจารณารายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนฯ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับเต็มได้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ที่
https://www.scbam.com/th/fund/property-fund/fund-information/dif
และหากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่านใดมีข้อสงสัย โปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร.
02-777-7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างเวลา 8.30-17.00 น. ของทุกวันทำการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้