รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ก.ค. 2562 18:00:00
หัวข้อข่าว
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หลักทรัพย์
AEONTS
แหล่งข่าว
AEONTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่ 17/2562

              วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

เรื่อง  การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ตามที่บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์
บอลรูม โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท แล้วนั้น บริษัทฯ
ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และได้ทำการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.aeon.co.th) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ                             (นายเคนจิ ฟุจิตะ)
                                     กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้