รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ก.ค. 2562 08:19:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2562
หลักทรัพย์
RJH
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ซีเค พาวเวอร์(listed)
โดย บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 28/06/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 7.37% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 32.56% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. พราว เรียล เอสเตท(listed)
โดย นาง นภารัตน์ สิหนาทกถากุล
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 01/07/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -9.67% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.71% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. พราว เรียล เอสเตท(listed)
โดย บริษัท แพนเรล (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 01/07/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 9.67% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 9.67% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ยูไนเต็ด เปเปอร์(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 27/06/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.13% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 9.88% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. โรงพยาบาลราชธานี(listed)
โดย บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 27/06/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -4.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 3.07% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________