รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.ค. 2562 17:09:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงาน F24-1
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 
6/2562ได้มีมติดังต่อไปนี้
  ?  แต่งตั้ง/ต่อวาระ
    ประธานกรรมการตรวจสอบ          ? กรรมการตรวจสอบ
  คือ   (1) นายกิตณรงค์ ติระขจร  
    (2)          
    (3) 
....................................................................................................
..........................................  
    (4) 
....................................................................................................
..........................................
  โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

  กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
.............................??????........................-...???????????????......................
..........????????
?????.............................??????...........................???????????????..................
..............???
??????????...............................??????...........................???????????????...........
.............
  โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ ?????????
    
  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:      
    1. ประธานกรรมการตรวจสอบ  นายเอ สัจเดว์      
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี10 เดือน
    2. กรรมการตรวจสอบ  นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ  
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี10 เดือน    
    3. กรรมการตรวจสอบ  นายกิตณรงค์ ติระขจร    
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี10 เดือน            
4. กรรมการตรวจสอบ  ??????????????  วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ???ปี
    เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  นางปราณี หิรัญบรรเทา

  พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2
  มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
  
 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
    1.  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีภายนอก
    2.  ติดตามและประมวลผลระบบการควบคุมภายใน
    3.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
    4.  การประเมินความเสี่ยง
5.  การควบคุมให้การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานการบัญชี
6.  สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในองค์กรตามโครงสร้าง

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้
1.  กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2.  ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
      
      ลงชื่อ ??????????????????? กรรมการ
             (นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)
      (ตราประทับ)

        ลงชื่อ ???????????????????กรรมการ
              (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้