รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.ค. 2562 17:08:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ ตล. 018/2562
  
1 กรกฎาคม 2562
 
เรื่อง   แต่งตั้งกรรมการบริษัทเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
   บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 ในวันที่ 1 
กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานใหญ่ อาคารเอคิวสแควร์ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 เวลา 14.00 น.
ได้มีมติอนุมัติดังนี้
1.  อนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการอิสระเป็นกรรมการบริหาร คือ นางสาวกุลชญา วัฒนา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 
กรกฎาคม 2562
2.  อนุมัติแต่งตั้งนายกิตณรงค์ ติระขจร 
เป็นกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก(กรรมการที่ลาออกคือนายวุฒิพงษ์ อิสระมาลัย)
โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 10 เดือน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
โดยภายหลังการแต่งตั้งกรรมการแล้วคณะกรรมการของบริษัทฯ มีดังนี้
1.  นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี     กรรมการบริหาร
2.  นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง      กรรมการบริหาร
3.  นายประพัฒน์ ยอขันธ์    กรรมการบริหาร
4.  นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน     กรรมการบริหาร
5.  นางสาวกุลชญา วัฒนา    กรรมการบริหาร
6.  นายเอ สัจเดว์      กรรมการอิสระ
7.  นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ    กรรมการอิสระ
8.  นายกิตณรงค์ ติระขจร    กรรมการอิสระ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อไป
 
ขอแสดงความนับถือ
 
(นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)                   (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
          กรรมการ                       กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้