รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.ค. 2562 07:52:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำว้นที่ 28 มิถุนายน 2562
หลักทรัพย์
KOOL
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ(listed)
โดย อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเวสเม้นท์ (เอเซีย)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 26/06/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.066% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.9348% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โพลาริส แคปปิตัล(listed)
โดย นาย ธนภัทร ตันติเสเวกุล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 27/06/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 2.87% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.86% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล(listed)
โดย นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 26/06/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.08% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.07% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โรงพยาบาลราชธานี(listed)
โดย บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 27/06/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 4.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 11.94% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หลักทรัพย์แปลงสภาพของบมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย(listed)
โดย นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 26/06/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.26% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.25% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________