รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 มิ.ย. 2562 17:06:00
หัวข้อข่าว
เพิ่มทุน, รายการเกี่ยวโยง, การซื้อกิจการ CSC, การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
IT
แหล่งข่าว
IT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 มิ.ย. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 30 ส.ค. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 15 ก.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 12 ก.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 31 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ 
เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 มิ.ย. 2562
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 80,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 80,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : นายพิชัย นีรนาทโกมล
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 80,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 21.83
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 2.50
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 80,000,000
(หุ้น)
หมายเหตุ                      :
วันที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นภายใน 90 วัน หลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้