รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 มิ.ย. 2562 09:17:00
หัวข้อข่าว
การเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การเปลี่ยนแปลงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การแต่งตั้งกรรมการบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
หลักทรัพย์
B52
แหล่งข่าว
B52
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 มิ.ย. 2562
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 699,073,970
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 699,073,970
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญ
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 351,200,000
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 9 : 2
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.20
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 11 ก.ค. 2562
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 10 ก.ค. 2562
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : บริษัท ทีเจดี จำกัด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 275,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 12.06
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.20
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 275,000,000
(หุ้น)
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 72,873,970
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
กำหนดการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน Right Offering ภายในเดือนกันยายน 2562 (เป็นเวลา 5 วันทำการ)

กำหนดการจองซื้อหุ้นที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 
หลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 มิ.ย. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 23 ส.ค. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 11 ก.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 10 ก.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม (แก้ไข)                 : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินั่ม ห้อง Sapphire Suite 
ชั้น 7 ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้