รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 มิ.ย. 2562 08:50:00
หัวข้อข่าว
ตลท. ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ IEC LVT และ YNP ก่อนเพิกถอน
หลักทรัพย์
IEC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : 
เตือนผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ IEC LVT และ YNP ก่อนเพิกถอน
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) (IEC)
 - บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (LVT)
 - บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (YNP)
คำอธิบายรายการ                   :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ IEC LVT และ YNP เป็นระยะเวลา 7 วันทำการ 
ระหว่างวันที่ 1 - 9 กรกฎาคม 2562 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance และจะดำเนินการเพิกถอนหุ้นสามัญของ
IEC LVT และ YNP จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
(รายละเอียดตามข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ และข่าวรายบริษัท วันที่ 20 มิถุนายน 2562)
______________________________________________________________________